Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon Maiaki

Ni kabane tamnei ake a mwananga inanon kaawa aika bubura, kaawa aika uarereke ao bwariko n auti tabeua n aono aikai ao e katabea ma kakianakoan boiararan te Atua, e na wareka aio ni karaurau ni katoa ingabong:

O Atuau! O Atuau! Ko noorai n au kabanea n rinano ao ni mamara, katabeaki ma te mwakuri ae rangi ni korakora, nanomwaaka n irakea Am taeka ibuakoia te mwaiti ae korakora ao ni kauamaea Am reirei nako ibuakoia Am aomata. Nna kanga n tokanikai ma tii man Am ibuobuoki nakoiu ao ikeiken te Tamnei ae Raoiroi, buokai n tokanikai man te runga are n Am abanuea ae mimitong, ao kabwaka ni karau nako aou Am kamatoa nako, are bon tii mai iai e kona ni bita te manibeti nakon te ikare, ao te tim n ran nakon taian karanga ao taian taari, ao te atom nakon taian oota ao taian taai? O au Uea! Buokai ma Am tokanikai ae rianako ao korakoram ae kakai, n te aro bwa neweu e na kona n tataekina Neboneboam ma Aroarom nako ibuakoia ni kabane aomata ao e na taonako tamneiu ni wainin Am tangira ao Am atatai.

Bon Ngkoe te Korakora ao te Tia Karaoi Bwaai nako nakon Kukureim.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app