Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon Meangmainiku

Te bubuti ae inano e kona ni warekaki irouia taan reirei ao raao ni katoa bong:

O Ngkoe te Uea ae akoi! Ko na neboaki bwa Ko a tia ni kaota te kawai ae ineti ibukin te kairiri, ni kauki mataroan abanuea ao ni Kaotiko rinanon Taain te Oioi. Nakon te mataki Ko a tia n anganna te noraba; nakon te bonokau Ko a tia n anganna te ongo; Ko a tia ni kamaiua te mate; Ko a tia ni kaubwaia te kainnano; Ko a tia ni kaota te kawai nakoia ake a tia ni mwaninga nako; Ko a tia ni kairia ake a ure riaia nakon mwanibwan te kairiri; Ko a tia ni kariaia te ika ae takaroro bwa e na roko ni marawan te oioi; ao Ko a tia ni kaoia mannikiba aika tiotionako nakon rootin arokan te nanoanga.

O Ngkoe te Kabanea ni Korakora! Bon Am toro ngaira aika kananoanga; ti raroa nako ao ti ririkana Menam irarikira, ti bon takaroroa ranin Am mwanibwa, ti aoraki, ti bwarua Am kakamaiu. Ti nakonako inanon Kawaim ma bon akea ara oi ke oin ara kantaninga ma tii kabutanakoan Boiararam, n te aro bwa tamnei ni kabane a na kona n irakea bwanaaia: O te Atua, “Kairira nakon te kawai ae ineti.” A bia kaureaki mataia bwa a na nora te oota ao a bia kainaomataaki man rotongitongin te roonnano. A bia ikotaki ni katobibia tauran Am kairiri. A bia taan aki kabwaibwaiaki aikai ni katoaki ma te tibwa. A bia kananoanga aikai n riki n onimakinaki n taekan Kamiimiim.

O te Kabanea ni Korakora! Taraira ma te mata n nanoanga. Anganiira te kamatoaki ni karawa. Kataua nako aora ikeiken te Tamnei ae Raoiroi, n te aro bwa ti na buokaki inanon ara beku Ibukim ao, n ai aron itoi aika raneanea, kaotai mwakoro n aono aikai ma ootan Am kairiri.

Ni koaua, bon Moan te Mwaaka Ngkoe, te Korakora, te Wanawana ao te Nooraba.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app