Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon te United States ao Canada

O te Atua, Atuau! Ko noora aron roroon te rotongitong ae rabuni mwakoro n aono ni kabane, aroia ni kabane aono aika a urarake ma ain te kauntaeka, ao ain te buaka ao te tiritiri e a urababa rinanon nako te aono ni Mainiku ao Maeao. Rara a waanako, maate a raea iaontano, taian ata aika korouaaki a bwaka iaon bubuntanon te marae ni buaka.

O te Uea! Nanoangaiia roonano aikai ao taraiia ma te mata n kakabwarabure ao n nanoanga. Tiringa te ai aei, n te aro bwa naang aika matenten aikai aika a rabuna te oraitan a kona ni kauamaeaki, Taain te Oioi e na oota nako ma buraen matan te inanoi, te bwarannao ae ribu e na taekaki ao ootan te raoi ae katekemata e na kaotanakoa raneaneana iaon aono ni kabane.

O te Uea! Katikiia rake aomata man te nono ni marawa ae akea kabina ibukin te riribai ao te kairiribai, ao kaotinakoia man te rotongitong ae matoaninging niniakina. Kabooi nanoia, ao kaotai mataia ma ootan te raoi ao te inanoi. Kabwaraia man kabin te buaka ao te tiritiri, ao kainaomataia man roon te bure. Kamwaawai rabuna ake imataia, ao kaotai nanoia ma ootan te kairiri. Bwainaorakia n Am nanoanga ae abebete man mwamwannano, ao tai angania are bon riaina ni kaineti ma Am motiraoi ao Am katuua ake a kariki bwain nako te rabwata n rurubenebene.

O te Uea! Buaka a bon reitinako. Kamaraki ao nakonnano a bon korakora rikirakeia ao ni katoai mwakoro n aono aika rangi ni marurung a wene n aki bongana.

O te Uea! A tinebu naano, ao tamnei a kaonaki n te rawawata. Nanoangaia tamnei aika kananonaga aikai ao tai katikuia n aroia man taonakon are bon oin nanoia.

O te Uea! Kaoti nakon Abam aikai tamnei aika kamangori ao n ongotaeka, moaia a otanako ma buraenmatan te kairiri, a koreaki man te aonaba, neboneboa Aram, mwanewenewea Neboam, ao a kauamaea boiararan Am katabuaki ibuakoia botanaomata.

O te Uea! Kakorakorai nukaia, kabaei rooia, ao kaoni nanoia ma kanikinaean Am tangira ae korakora.

O te Uea! Ni koaua, a bon mamara, ao Ngkoe bon te Mwaaka ao te Korakora; akea aia konabwai, ma bon Ngkoe te Tia Buokia ao te Nanoanga.

O te Uea! Marawan te kaitara a uti naoia, ao taian mangaongao aikai a na bon aki taona rongoana ma tii rinanon Am Tamaroa ae Akea Tiana are e rabwatii mwakoro n aono ni kabane.

O te Uea! Ni koaua, aomata a bon mena inanon te nono ni kaibwabwaru ae akea kabina, ao akea riki ae na kamaiuia ma bon tii Am kakabwaia aika akea tokia.

O te Uea! Taenakoa te rotongitong man naano aika bakairae aikai, ao kaotai naano nako ma tauran Am tangira rinanona ike ni kabane aono n te tai ae aki maan a na kaotaaki. Kamatoaia, e a moamoa riki, naake Ko tangiria, naake, a kitani abaia, aia utu ao natiia, a tia, ibukin tangiran Tamaroam, a mwananga nakon aono aika ianena ni kauamaea Am boiarara ao ni katanoatai Am reirei nako. Riiki Ngkoe bwa raoia inanon maroaia, aia tia ibuobuoki inanon aaba aika a ianena, te tia kanakoi rawawataia, te tia kamwengaraoia inanon tain te kanganga. Riiki Ngkoe bwa te tia ukiia n te ang ni kamaiu ibukin takaia, te bwai n aoraki ibukin aorakia ao te kabira nakon buen korakain nanoia.

Ni koaua, bon Ngkoe te Kabanea n Tituaraoi, Uean te akoi ae korakora, ao, ni koaua, bon Ngkoe te Mwamwannano ao te Kabanea n Nanoanga.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app