朝圣书简
选自《纪念日》
Currently reading prayer in Kiribati. Return to 简体中文.

(Te tataro aio ae e kaotaki iroun ‘Abdu’l-Bahá e wawarekaki ni Bangotana. E kona ni kabonganaaki naba n te tataro iroun te aomata i bon irouna).

Ane atonga te tataro aio ma te nanorinano ao Te Bábanennano e na uota te kukurei ao te rauaki nakon nanon te Tia Beku aio; e na riki n ai aron te kaitibo ma Ngaia, te mata nakon te mata.

Boni Ngaia te Mimitong ni kabane.

Te Atua ae Atuau! Ma te nanorinano ao te matan-tang, I tabeki baiu ni bubuti Nakoim ao I rabuna moau ni bubuntanon matan Am mataroa arei, ni karietataaki nakon rabakauia naake a atai-bwai, ao iaon naba neboaia ni kabane ake a Neboiko. Ma Am taratara ae e raoiroi, an taraa ma kaninganingan matan Am nanoanga Am tia beku aio, ae nanorinano ma ni mangori i matan Am mataroa, ao katebonakoa inanon Marawan Am raoiroi ae e aki totoki.

Te Uea! Boni ngaia Am toro ae akea arona, ae e mangori, ae e mamatenanona Iroum, ae e Bububutiko, ae e tauaki inanon Baim, ae e Onimakiniko, ae e tang i Moam, ae e Weweteiko ma ni Bubutiko ma ni kangai:

O te Uea, ae Atuau! Anganai Am raoiroi bwa Nna beku ibukiia naake a tangiraki Iroum, kamatoai n au beku Ibukim, kaota ramau ma te ota n taromauri inanon Am kabowi ae e tabu ma te tataro nakon Abanueam ae mimitong. Buokai bwa Nna kaakeai i karawan tabon-rinin Am mataroa, ao buokai bwa Nna mwaawa man bwaai nako ake a mena inanon ike iai Ngkoe. Te Uea! Anganai bwa Nna moi man mangkon te aki-tabeakinai i bon irou; kaunikaai ma kunikaina, ao kateboai inanon marawana. Karikai bwa te bubu-n-tano are e mena inanon kawaiia naake a tangiraki Iroum, ao kariaia bwa Nna anga tamneiu ibukin aon tanon are e a tia ni kateretereaki man tarinwaeia naake a tia n rineaki Iroum inanon kawaim, O Ngkoe Uean te Mimitong ae te katoki n Rietata.

E Weweteiko Am toro n te tataro aio, n te aiota ao te tairiki. Kakoroa bukin nanona, O te Uea! Kaotaa nanona, kakukurei bwabwana, kauraa otana, bwa e aonga ni beku ibukin A Waaki ma Am tabonibai.

Boni Ngkoe te Tia Angaanga, te Tangiri matanaomata, te Katoki n Akoi, te Raoiroi, te Nanoanga, te Atataiaomata.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app