朝圣书简
选自《纪念日》
Currently reading prayer in Kiribati. Return to 简体中文.

Taburetin te Tia Borau ae E Tabu

“Kamatebwaia te Tabureti ibukin te Holy Mariner bwa ko aonga n at ate koaua, ao karaua iangoia bwa te Tamaroa Ae E Kakabwaiaki E a tia n taetae ni burabeti n tabwaninna taekan bwaai aika a na riki nakon taai aika a na roko. A riai naake a noraba n taua bwa te kauring nakoia.”

—‘Abdu’l-Bahá

Ngaia te Tituaraoi, Moan te Tangiraki! O Mariner ae e Tabu!

Tuanga am ake ibukin te aki totoki bwa e na kaoti i moan te Runga Ni Karawa are moan te Tabu,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Kabwakaa iaon taari are ngkoangkoa, rinanon Arana, te Kabanea ni Kamimi,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao kariaia riniia anera n tamnei, rinanon Aran te Atua, Moan te Rietata,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Kabwaraa roona, ngkanne, bwa e aonga ni borau iaon marawan te mimitong,

A na kukurei kaaina ni karekea rokoia nakon nnen kaanian te tabo are akea tokina.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ngke a tia n roko ni bikena ae e tabu, are mataniwiin biken taari are e mata uraura,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Tuangiia bwa a na mwananga nako ao ni karekea nakoia te karinan ae e aki kona n noraki ae man te itera n tamnei,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Te karinan are i nanona E a tia te Uea inanon Ain Tamaroana ni kaoti inanon te kai ae e aki kona ni mamate,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ike naake a rabwatana Ana Aro a kaitiakiia bon mai irouia ao bwaai ake a tangiri,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

N otabwaninia are Mimitongin Moote e bon katobibiia ma te runga ake a maiu n aki toki,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Are inanona ao Bain te Atua E kaienakoa man bwabwan Kakannatona,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Are inanona aaken te Aro e a tiku n aki kakamwakuri e ngae ngke nakoia kaaina a katanoataaki ibukia taian anua aika a raraoi ni kabane.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

O Ngke Mariner! Reireiniia naake a mena inanon te ake bwaai ni kabane ake ti a tia n reireini ngkami i akuun te rabunanimata are e kamimi,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Bwa a na aki tiku inanon te tabo are e takamainaina are e tabu,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ma a na rierake iaon bain te tamnei nakon te karinan are E a tia te Uea ni karietataa iaon bwaai ni kabana ake a tia ni mwaneweaki inanon te aonnaba are i nano,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

A bia kibarake i eta n aroia mannikiba ake a tatangiraki inanon aonnaban te manga kaitiboaki are akea tokina;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

A na kona n atai taian miterio ake a karabaaki inanon Taarin te ota.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

A riaon karinanin tiatianakin te aonnaba ao a roko n te katiteuanaaki n tamnei, are boton te kairiiri ni karawa.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

A tia n tangiria n rierake nakon te karinan are E a tia te Uea ni baireia bwa e riaon aia karinan.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Are Nei Tewenei are e ura e a karenakoia mai buakoia naake a mamaeka inanon Abanuean Kaniana,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao e ongo Bwanaan te Kakannato ni mwemwerake mai akuun te auti n rianna ae aki noraki iaon Taubukin te Mimitong!

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ngkai a tia ni kataua bwa a na waerake nako te mronron are bain ni kiban te taobe ae e tabu a tuai man rooroko iai;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“Are i aona ao kaibuken te katautau e tei n aki kakamwakuri ao are aia iango naake a ota a aki kona n ataia.”

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Are mai iaona ao ainen karawa e tarataranako man ana ruu ae e karietataaki,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao a ana ari, e anga te kanikinaa nakon te Runga are e Tabu,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

N otan moana ao e kaotaa karawa ao aonteaba,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

N otan moana ao e kaotaa karawa ao aonteaba,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao inanon ana tai ni kaotaia aomatan te bubuntano ma otanakon tamaroana,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E tabeka te wewete are akea te taninga rinanon nako te aki totoki ae e a tia n ongo mai mwaaina,

Ao ni katanoataa, “Iroun te Uea! Teuare nanona ae akea boiararan te tangira irouna ibukin te Roronrikirake mai Arabia ae e karietataaki ao ni kamimitongaki,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“E na bon aki kona n rierake nakon mimitongin karawa are te kabanea n rietata.”

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ikanne e wewetea temanna mai buakoia ana ataeinnaine nakoina,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao e anga te kaetieti nakoina ni kangai: “Ruorikaaki nakon tinanikun te aonnaba man bwaretin te aki tootoki,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“Ao rairaki nakon te baere a tia ni karabaa i kabin nanoia,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“Ngkana ko ikerakea boiararan te kamwarai man te Roronrikirake are e a tia ni karabaaki inanon autin riannan te ota imwiin bwaai ake a tia ni karaoi baia naake a buakaka nakoina,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“Tabeka te tang inanom, bwa a aonga naake a mamaeka inanon ruun te Bwaretaiti, ake a rabwatani kaubwai ake akea tokiia, ni kona n ota ao n ongo nako iai;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“Bwa a aonga n ruorikaaki man aia ruu ake akea tokiia ao n ruru,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“Ao ni kaboria ma baia ao waeia ibukina ngkai a tia ni waerake nakon rietan te kakaonimaki;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“Bwa tao a na kona ni kunea man aia kamwarai boiararan Teuare E Tangiraki.”

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ikanne ao moamoan te aine are e tangiraki riki e takiakia i etan taian ruu ake a karitataaki n ai aron te taura are e otanako man moamoan te Roronrikirake i etan Ana tembora are e mamate;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Imwiina e ruorikaaki neiei ma katamaroaan aona n te aro are e kaotanako karawa ao bwaai ni kabane ake i nanona.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E teirake ao e kaboiararai bwaai nako iaon aban te katabuaki ao te karineaki.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ngke e roko n te tabo arei ao e mwemwerake nakon tokin abwakina i nukan buroon te karikibwai,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao ni karekea angana n ikerakea boiararaia n te tai are e aki ataaki moana ao tokina.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E aki kunea irouia te bwai are e tangiria, ao aio, ni koaua, bon teuana mai buakon ana karaka aika a rangin tamaroa.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E a ti tang n takarua neierei, e mangoo n tang ao e oki nakon are bon oin ana karinan inanon ana bwareti are te kabanea n rietata,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao ngkanne e mwanewea teuana te taeka ae e miterio, are e wirikirikiia i bon irouia n newena ae ai aron karewen te ani,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao e tabeka te wewete ibuakon te Runga are e Rietata ao ainen karawa ake a maiu n aki toki:

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“Iroun te Uea! I aki kunea mai buakon taeka aika akea nanoia aikai aabebeten angin te Kakaonimaki!

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

“Iroun te Uea! E a tia te Roronrikirake n tiku n ti ngaia ao ni maroa n te aba are e taeabaaki nako iai man tiku inanon baia naake akea atuaia.”

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E katinakoa tangina i bon i nanona neiei n te aro are a takarua ma n ruru kaain te Runga ni Karawa,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao e bwaka nako aon te bubuntano ao e angarake te tamnei.

Titebo ma e weteaki neiei ao e kaeka nakon Teuare e kainaoa nakon te Tabo are e Rietata.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E na kamimitongaki Teuare E karika neiei man oioin ana tangira I nukan nanon ana bwaretaiti are e karietataki!

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ikanne are ainen karawa a kawaekoaia n otinako man aia ruu, are moamoaia akea te mata teuana ae e mamaeka n te kabanea n rietata ni bwaretaiti ae e a tia n tirobaaia mai mwaaina.

E na kamimitongaki ara Uea, ae Moan te Rietata!

A bane n ikotaki n otabwaniniia ao akea, a kunea rabwatana ae e bwaka iaon te bubuntano;

E na kamimitongaki ara Uea, ae Moan te Rietata!

Ao ngke a noria n arona arei ao a ota n te taeka teuana man Ana karaka te Roronrikirake, a kanakoi rabunan atuuia, a taekii kunnikaia, a orooroi ubuia, a mwaninga kukureia, a bwaka rannimataia ao a orei tabaia ni baia, ao ni koaua aio teuana mai buakon taian karawawataki ae e miterio man rangi ni kaakaiaki arona –

E na kamimitongaki ara Uea, ae Moan te Rietata!

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app