E na kamoamoaaki Aram, O te Uea Atuara! Ngkoe ni koaua te Tia Atai bwaai aika a aki noonoraki. Kataua ibukira bwaai aika a tamaroa n aron ae Ko kona ni baireia man Am atatai ae e rabwatii bwaai ni kabane. Ngkoe ni koaua te Uea ae tautaekanii bwaai nako, te Kabanea ni Korakora, Moan te Tangiraki.

Kamoamoa ni kabane e bon Nakoim, O te Uea! Ti na ukoukora Am tituaraoi n te Bong are e a tia n rineaki ao ni katuka ara onimaki ae e bwanin Iroum, Are Ngkoe Ara Uea, Ko na Kamimitongaki, O te Atua! Kataua ibukira te bwai ae e raoiroi ma n tau bwa ti aonga ni kamwaawaira man bwaai ni kabane ma Ngkoe. Ni koaua, Ngkoe te Uea iaon aonnaba ni kabane.

Te Atua! Kabooi mwiin aia mwakuri naake a waaki inanon te taotaona n nano inanon Am bong, ao kamatoai nanoia bwa a na nakonako n aki tibanako inanon kawain te Koaua. Kataua ngkanne, O te Uea, taian bwaintangira aika a tamaroa are e na kona ni kariaia riniia inanon Am Bwaretaiti ae e tabwanin kakukureina. Ko karietataaki Ngkoe, O te Uea te Atua. Kariaia Am kakabwaia ni karawa bwa a na ruonii mwenga ike kaaina a tia ni Kakoauako. Ni koaua, bon akea ae e Riaom ni karuoi taian kakabwaia n tamnei. Anganako, O te Atua, kaain te runga ake a na kona ni katokanikaiia Am toro aika a kakaonimaki. Ko bon karioi bwaai ake a karikaki rinanon mwaakan Am taeka n Aron ae Ko bon tangiria. Ngkoe ni koaua bon te Tia Tautaaeka, te Tia Karikibwai, te Kabanea ni Wanawana.

Atonga: Te Atua bon te Tia Karaoi bwaai ni kabane. E anga kamarikeaia n te mwaiti ae e taonako nakoia naake E bon kataua ibukiia. Bon Ngaia te Tia Karikibwai, Boton bwaai ni kabane, te Tia Karioi bwaai nako, te Kabanea ni Korakora, te Karaoi bwaai nako, te Kabanea ni Wanawana. Ngaia te Tia Uouotii aara aika moan te rianako rinanon karawa ao aonteaba ao bwaai ake a wene i marenaia. Ni kabane a karaoa are E taku, ao ni kabane taan maeka iaon te aba ao i karawa a neboa Kamoamoaakina, ao Nakoina are ni kabane a na Okiria.

Te Báb

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app