Atuau, Boton au tangira, Kourun nanou, te Kabanea n Tituaraoi, te Kabanea n Nanoanga! Te maiu ni kabane bon mai Iroum, ao taian mwaaka ni kabane a wene inanon Baim ae akea tokin mwaakana. Ane Ko karietaata e bon kawaerakeaki iaoia riki anera, ao ni karekea te karinan are: ‘Ni koaua, Ti mwemwekia nakon te tabo ae e rietaata!; ao ane ko kamaemaea e bon karinanoaki riki iaan te bubuntano, bon tiaki, e kee riki iaan te aakea. O Te Tia Tararua ni Karawa! E ngae ngke ti buakaka, a bati ara bure, ao ti aki kona n taubaang, ma ti bon ukoukora mai Iroum te ‘kaintekatekan te koaua,’ ao n ingainga nanora ni kan nora moan Te Uea ae akea tokin Mwaakana. Bon Am bwai te tautaeka, ao te tautaeka ni uea ni kabane bon Am bwai, ao tian te mwaaka e bobaraaki i matan Am tua. Bwaai ni kabane ake Ko karaoi bon te motiraoi ae e itiaki, bon tiaki naba, bon oioin te tangira. Ti teuana takian te ota mai buakon tamaroan Aram, te Kabane n Nanoanga, e a tau ibukin kamaunanakoan ao kamaunaan tanetanen nako te bure man te aonnaba, ao ti teuana te ikerake man angin Bongin Am Kaotioti e bon tau ibukin katamaroaakin te botanaomata ni kabane ma kunnikaina ae e boou. Aanga Korakoram, O Ngkoe ae Ko Mwaaka, nako aoia am karikibwai ake a mamaara, ao kamaiuia naake ai aroia maate, bwa a aonga ni kukurei ni Kuneko, ao bwa a na kona ni kairaki nakon marawan Am kakaawakin, ao n teimatoa n nene inanon Am Aro. Ngkana arona bwa boiararan Kamoamoaakim e kaotaki nakon taabo aika a raroanako rinanon taian newe aika a kakaokoro, i tinanikun te aono ni Mainiku ke i tinanikun te aono ni Maeao, ni koaua, ao e na bon, korakora tangirana ao ni mwannanoaki. E ngae n anne, ngkana neewe akanne, a kamwaawaia man te boiarara anne, ao ni koaua a na bon aki karekea tibwangaia ni kona ni mwaneweaki n te taeka ke tao n te iango. Ti bubutiko, O te Tia Tararua, ni kaota Am kawai nakoia ni kabane aomata, ao ni kairiia n te kawai ae ineti. Ngkoe, ni koaua, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea n Ataibwai, te Kabanea n Noraaba.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Kiribati.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app