Te ririki ae e Boou

Naw-Ruz, Maati 20 ke 21, bon moan bongin te ririki ni Baha’i.

Bon Am bwai te kamoamoaaki, Ngkoe Atuau, bwa Ko a tia ni katabua Naw-Ruz bwa te tai ni kukurei irouia naake a tia ni mwannanoa te Aki Mamatam i bukin Tangiram, ma ni kaawakiniia man baike aki raraoi Iroum. Au Uea anganiia ain Am tangira, ao te kabuebue are e otinako man te Aki Mamatam are Ko anga, bwa a na konaa ni urarake iai i nanon Am Waaki ao karikiia bwa a na maeka ma Kamoamoaam ma Uringam.

Man te tai are Ko katamaroaiia Ngkoe au Uea, n tamaroan te Aki Mamatam are e katauraoaki Iroum, Ko bon katamaroaiia n tamaroan Am kariaia rinanon Am Raoiroi ao Am Iraorao n tituaraoi. Ma aia mwakuri aomata a kawenei i aon Kukureim ae e raoiroi, ma ni buran Am tua. Ko bia mutiakinna ngkai e a toki ana Aki Mamatam ae e a toki aei, ao bwa e na warekaki teuaei ma neiei bwa naake a tia ni karika kuneakin Am Kaotioti ni kamemeaaki ni bubun te tano ao ma ni kamwawaaki nako man te ran ae ai aron atibu aika a kakawaki n te Koburake n ran ni kamaiu aei.

Boni Ngkoe Te Atua, te Manua are e a tiotio i aora ao ti noora iai ae kaanga Ko bon riai n neboaki n Am mwakuri ao te waaki ae kaangai E na ongeaaba te aba nakon Am tua, are e taekinaki. Katanoata taekan Am tabo, Ngkoe Atuau, tuangiia Am toro, bwa a na atai raoi kakannaton bwaai nako bwa a bon tine i aan Am tua ao Am taeka, ao raoiroin mwakuri ao are e tamaroa n te kukurei ni motin nanoia are e na kinaaki bwa te kairiiri man aia beku aomata bon man Am kariaia, ao maaniia ni kainaki n Am raoiroi, i nanon boong aikai are E taku iai Kristo: Boni Ngkoe Uean tautaeka nako, Ngkoe are Taman te Tamnei (Iesu); ao Raom (Mwaometa) are E takaarua: Boni Ngkoe te Mimitong, Ngkoe are Moan te Tangiraki, bwa Ko a tia n aki rabuna Tamaroam, ao ni korei baike a na riki naake Ko rineiia bwa a na karekea kaintekatekan kaotiotin Aram ae moan te Kakannato, are mai iai aomata ni kabane a tanginiwenei ma ti ngkana a motiki bukiia man bwaai nako ma ti Ngkoe ao ni waaki Nakoina Ngaia ae te Tia Kaotiotiko ao te Tia Kaotai Arom nako.

Teuare bon Ngaia Am Mwaanga ao Am botaki ni kabane, Ngkoe au Uea, a tia ni katoka aia Aki Mamatam n te bong aei, i mwiin tian tauana irouia i aon robwan Am botaki, ma ingaingaia ni Kakukureiko. Ko na kataua i bukina ao i bukiia ni kabane ake a tia ni bane n rin ni Kaaniam ni boong akekei ake a bane n raraoi are Ko a tia ni baaireia n Am Boki. Anganiia ngkanne baike a tau i bukiia, i bukin te maiu ae e na roko.

Boni Ngkoe ni koaua, te Ataibwai ni kabane, te Kabanea ni Wanawana.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app