Adunări Spirituale
Currently reading prayer in Kiribati. Return to Română.

(N te tai are kam rin iai n te ruu ni bowii, anaa te tataro aio ma te manawa ae e bukibuki n tangiran Te Atua ao te newe ae e itiaki ni kaakeai bwaai ni kabane i rarikin Ururingana, bwa e bia te Kabanea ni Mwaaka n aakoi ni buokingkami ni karekea te tokanikai ae e riao.)

Te Atua ae Atuau! Boni ngaiira Am toro ake ti a tia ni kamwawaira man bwaai ni kabane i Rarikim i nanon te Bong ae e mimitong aei. Ti a tia n ikotaki i nanon te Botaki n Tamnei aio, ni katiteuanaaki n ara taratara ma ara iango, ao ni kaboraoaki aan ara kaantaninga i bukin kamoamoaan Am Taeka i buakoia botannaomata. Te Uea, ae Atuara! Karaoiira bwa kanikinaaean Am kairiiri ni karawa, bwa manuan Am Aro ae e karietataaki i buakoia aomata, bwa tabonibai i bukin Am mwioko ae korakora. Ngkoe ara Uea ae Moan te Rietaata, bwa kaotiotan Am katiteuana n Atua i nanon Am Abanuea ni Mimitong, ao itoi aika a raneanea n ootanako n aono ni kabane. Te Uea! Buokiira n riki bwa taari aika a ing man naouean Am raoiroi ae e otabwanin, raanga n ran aika a waanako man Am Tabuki aika a moanibaa ni mimitong, uaa aika a raraoi i aon Kain Am Waaki ni karawa, kaai aika a mwaeiei n angin Am Tituaraoi i nanon Am Onaroka ni Kureebe mai karawa.

Te Atua! Karaoi tamneira bwa a na tinea Kibun Am katiteuana n Atua, kakimwareireian nanora n raanganakon Am Raoiroi, bwa ti aonga n ti teuana n aron naoni marawa ae teuana ao n riki ni botaki n aron buraenimatan Am oota ae e raneanea; bwa a aonga ara iango, ara taratara, ara namakin n riki iai bwa koauan aroia ae teuana, ni kaotiota angin te bonnano ni kabutaa te aonaaba. Boni Ngkoe te Raoiroi, te Tituaraoi, te Tia Aanga, Moan te Mwaaka, te Atataiaomata, te Nanoanga.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app