Tabureti ibukin Karamera

Mimitong ni kabane bon nakon te Bong aei, te Bong are i nanona boiararan nako te nanoanga a tia ni uotaki rinanon te ang nako aoia karikibwai ni kabane, te Bong ae e koro n te karaoiroaki rooro ma tienture ake a tia n nako mai mwaaina a bon aki konaa ni kabotaua, te Bong are i nanona Boong e a tia n rairaki nakon Tekatekam ae Tabu. N rimwiin anne bon bwanaaia karikibwai ni kabane, ao i aoia bon Rungaia Anera ni Karawa, n ongo te aba bwanaaia ni wewete n takarua: “Ienikuriiko Ngkoe Karamera, bwa nooria, ootan buraburan Moan Te Atua, te Tia Tautaeka n Abanuean taian Ara ao te Tia Karaoa karawa nako, e a tia n neboaki i aom.”

N tauaki i nanon te kimwareirei ae korakora, ao n tabekaarake bwanaana ni karietaata, e takaarua n taku: “E bia riki maiu bwa te karea Nakoim, i bukina bwa Ko a tia ni kaeta am taratara nako aou, n tia n ana nako aou Am bwai n tituaraoi, ao n tia ni kaetai nakon mwanekan waem. Te raure nako Mairoum, Ngkoe are Boton te maiu ae akea tokina, e a tia ni waetata ni kabuaai ao raroau mai Iroum e a tia ni kabueka tamneiu. Te kamoamoaaki Nakoim bwa Ko a bon tia n anganai te konabwai bwa Nna ongo nakon Am wewete, ibukin tian karineau ma mwanekan waem, ao ibukin tian kamaiuakin tamneiu rinanon korakoran boiararan Am Bong ao kakangin bwanaan Am Kainikoroboki, te bwanaa are Ko a bon tia ni baaireia bwa te buu ni wewete i buakoia Am botannaomata. Ao ngke e a roko te aoa are e na kaotaki iai Am Aro ae e aki konaa n totokoaki, ao Ko a tia n ikeikena ikeiken Tamneim nako nanon Am Kainikoroboki, ao nooria, te karikibwai ae bwanin e ioaki bon mai oina, ni kaota nakoia aomata kamiimi nako ake a wene n raba i nanon kaubwain Teuare boni Ngaia te Tia Bwaina te karikibwai ni kabane.”

E aki maan imwiin tian rokon bwanaana n te Tabo are moan te karietataaki arei ao n aei ae Ti a kaeka: “Angan Am Uea te karabwarabwa ae bati, Ngkoe Karamera. Ain raurenakom Mairou e waetata ni kabuako, ngke marawan Rokou e naouea i matam ao ni kaunga ma te kukurei matam ao ake irouia karikibwai ni kabane, ao ni kaonrakei ma te kukurei bwaai ni kabane ake a nooraki ao ake a aki nooraki. Kukurei, bwa E a tia Te Atua i nanon te Bong aei ni katea Kaintokan Ueana i aom, n tia ni karaoiko bwa moan teirakean Ana kanikina nako ao otaningainan kakoauaan Ana Kaotioti. E a kakabwaiaaki te aomata are e katobibia rarikim, are e katanoataa kaotiotin Mimitongim, ao n taekina Ana bwai n tituaraoi Am Uea ae Atuam are a tia ni kabwaroaki nako aom. Taua Mwangkon te Maiu ae Akea Tokina i nanon aran Am Uea, te Kabanea ni Mimitong, ao anga am kaaitau Nakoina, bwa E a tia ni bita nanokaawakim nakon te kukurei ao n onika rawawatam ae korakora nakon te kimwareirei ae bati. Ngaia, n te koaua, E bon tangira te tabo are e a tia ni karaoaki bwa tekatekan Kaintokan Ueana, are e a tia n touaki ni Waena, are e a tia ni karineaki n Tikuna iai, are e a tia n tabekakirakeaki mai iai Ana wewete, ao are a bon tia ni kabwaroaki i aona Rannimatana.

“Wewete nako Tion, Ngkoe Karamera, ao katanoata te rongorongo ae e kakukurei: E a bon roko Teuare E karabaaki ngkoa man mataia aomata! E a bon nooraki ngkai Ana tautaeka ae totokanikai; e a bon tia ni kaotiotaki Mimitongina ae rabwatii bwaai ni kabane. Taratara raoi, bwa ko aonga n aki tabwara ke n nanokokoraki. Ienikuriiko ni katobibia Ana Kaawa Te Atua ae e a tia n ruo mai karawa, are te Kaawa ni karawa ae e a tia ni katobibiaki ma te nebonebo irouia ake a tangiraki iroun Te Atua ake a itiaki nanoia, ao ai botakiia anera aika moan te karietataaki. E a korakora Nanou ni kan katanoata nakoia taabo nako i aon te aonaaba aio, ao ni uota nakoiia n aia kaawa nako rongorongo aika a kakukurei n te Kaotioti aio. Te Kaotioti are e a tia ni kariiaki nako iai nanon Tiinai, ao are e a tia te Kai ae e Ura ni wewete n arana: ‘Bon nakon Te Atua, Ueaia Uea, taian abanuea n aonaaba ni karawa.’ Bon aio, ni koaua, te Bong are i nanona aaba nako ao marawa a uaia ni kukurei n te katanoata aio, te Bong are a tia ni katauraoaki ibukina bwaai ni kabane ake E a tia Te Atua, rinanon te tituaraoi ae riaon aia iango ma nanoia aomata, ni katautaua kaotiia. Imwiin te tai ae e aki maan ao Te Atua E na borauakina Ana Aake i aom, ao ni kaotiia aomatan Bahá ake a tia ni mwaneweaki i nanon te Boki n Ara.”

E katabuaki Uean te botannaomata, are ngke e atongaki Arana ao a ruru iai iteran nako te aonaaba, ao e a roko nanona iai Newen te Kakannato ni kaotii baike a rabunaki ngkoa inanon Ana atatai ao ake a wene n raba inanon kaubwain Mwaakana. Ngaia ni koaua, rinanon korakoran Arana, te Mwaaka, te Kabanea n Tautaeka, te Kabanea n Rietaata, bon te tia tautaeka i aoia bwaai ni kabane ake i karawa nako ke i aon te aba.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Kiribati.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app