Currently reading prayer in Polski. Return to 日本語.

Chwała bądź Tobie, o Panie, Boże mój! Oto są dni, w których nakazałeś wszystkim ludziom zachowywać Post, aby dzięki niemu oczyścili swoje dusze i oswobodzili się z przywiązania do kogokolwiek oprócz Ciebie i aby z ich serc wzniosło się to, co godne jest dworu Twojego majestatu i odpowiednie przed tronem objawienia Twojej jedyności. Spraw, o mój Panie, aby ten post stał się rzeką życiodajnych wód i ukazał przymioty, jakimiś go obdarzył. Z jego pomocą oczyść serca swoich służebników, którym zło tego świata nie przeszkodziło w zwróceniu się ku Twemu Najchwalebniejszemu Imieniu, którzy pozostali niewzruszeni pomimo zgiełku i wrzawy tych, którzy odrzucili Twoje najjaśniejsze znaki towarzyszące nadejściu Twojego Objawiciela, którego Tyś obdarzył swoją wszechwładzą, swoją mocą, swoim majestatem i chwałą. Oto są ci słudzy, którzy, gdy tylko usłyszeli Twoje wołanie, pospieszyli ku Twemu miłosierdziu, i których nie oddaliły od Ciebie ani przemiany, ani przypadki tego świata, ani żadne ludzkie ograniczenia.

Jestem tym, o mój Boże, który świadczy o Twojej jedności, który uznaje Twoją jedyność, który pokornie skłania się przed oznakami Twojego majestatu i który z pochylonym obliczem uznaje wspaniałość światła Twojej nieprześcignionej chwały. Uwierzyłem w Ciebie po tym, jak pozwoliłeś mi poznać siebie samego, którego Tyś objawił ludzkim oczom mocą swojej wszechwładzy i potęgi. Do Niego się zwróciłem, całkowicie niezależny od wszystkich rzeczy, trzymając się wytrwale więzi Twoich darów i dobrodziejstw. Przyjąłem Jego prawdę i prawdę wszystkich cudownych praw i przykazań, które Jemu zostały zesłane. Pościłem z miłości do Ciebie i zgodnie z Twoim nakazem, i przerwałem mój post sławiąc Cię moimi ustami i zgodnie z Twoim życzeniem. Nie pozwól, o mój Panie, abym zaliczony został w poczet tych, którzy pościli za dnia i w nocy padali na twarz przed Twoim obliczem, ale którzy wyparli się Twojej prawdy, nie uwierzyli Twoim znakom, zaprzeczyli Twoim dowodom i wypaczyli Twoje wypowiedzi.

Otwórz, o mój Panie, moje oczy i oczy tych wszystkich, którzy Cię szukają, abyśmy Cię rozpoznali Twoimi własnymi oczyma. To jest Twój rozkaz dany nam w Księdze zesłanej przez Ciebie Temu, któregoś wybrał swoim rozkazem, któregoś wyróżnił swoją łaską ponad wszystkie swoje stworzenia, któregoś zechciał obdarzyć swoją wszechwładzą, któregoś szczególnie zaszczycił i któremuś powierzył swoje Posłannictwo dla Twoich ludzi. Przeto chwała bądź Tobie, o mój Boże, gdyż Tyś łaskawie pomógł nam Go rozpoznać i uznać cokolwiek zostało Jemu zesłane oraz obdarzył nas zaszczytem dostąpienia obecności Tego, któregoś obiecał w swojej Księdze i w swoich Tablicach.

Zatem widzisz mnie, o mój Boże, z twarzą skierowaną ku Tobie, trzymającego się wytrwale więzi Twojej łaskawej opatrzności i hojności i jak przylgnąłem do rąbka Twojego czułego miłosierdzia i obfitych łask. Nie niwecz, błagam Cię, mojej nadziei zdobycia tego, coś przeznaczył dla sług swoich, którzy zwrócili się w stronę granic Twego dworu i świątyni Twojej obecności i którzy zachowywali Post z miłości do Ciebie. Wyznaję, o mój Boże, że wszystko, co ode mnie pochodzi, całkowicie niegodne jest Twojej wszechwładzy i mierne w obliczu Twojego majestatu. A jednak, błagam Cię na Twoje Imię, przez które sam objawiłeś siebie w chwale swoich najznakomitszych tytułów wszystkim stworzonym rzeczom, w tym Objawieniu, w którym przez swoje Najwspanialsze Imię Tyś ujawnił swe piękno, abyś dał mi napić się wina Twojego miłosierdzia i czystego napoju Twoich łask, które wytrysnęły z prawicy Twojej woli, abym mógł tak utkwić mój wzrok na Tobie i stać się tak niezależny od wszystkiego prócz Ciebie, że cały świat i wszystko, co w nim stworzone, wyda mi się jak przemijający dzień, któregoś nawet nie raczył stworzyć.

Ponadto, upraszam Cię, o mój Boże, abyś zesłał na nas z nieba swojej woli i z obłoków swojego miłosierdzia to, co obmyje nas z odrażających woni naszych przewinień. O Ty, któryś nazwał siebie Bogiem Miłosierdzia! Tyś jest, zaprawdę, Najpotężniejszym, Najchwalebniejszym, Dobroczynnym.

Nie odtrącaj, o mój Panie, tego, który skierował się ku Tobie, ani nie pozwól, by ten, który zbliżył się do Ciebie, został odsunięty daleko od Twego dworu. Nie udaremniaj nadziei błagającego, który tęsknie wyciągnął swoje dłonie, by prosić o Twoje łaski i dobrodziejstwa, ani nie pozbawiaj swoich wiernych sług wspaniałości swego czułego miłosierdzia i serdecznej dobroci. Tyś jest Przebaczającym i Najłaskawszym, o mój Panie! Tyś mocen jest czynić wedle swego upodobania. Wszystko inne oprócz Ciebie bezsilne jest wobec przejawów Twojej mocy, zagubione w obliczu dowodów Twojego bogactwa, niczym nicość w porównaniu z oznakami Twojej najwyższej wszechwładzy i pozbawione wszystek sił, stojąc twarzą w twarz ze znakami i dowodami Twojej mocy. Jakież schronienie istnieje oprócz Ciebie, o mój Panie, do którego mógłbym się uciec, i gdzie jest przystań, do której mógłbym pospieszyć? Bynajmniej! Moc Twojej potęgi jest mi świadkiem! Nie ma innego obrońcy poza Tobą ani żadnego miejsca ucieczki za wyjątkiem Ciebie, ani żadnego prócz Ciebie schronienia. Spraw, o mój Panie, abym zakosztował niebiańskiej słodyczy wspominania i sławienia Ciebie. Przysięgam na Twoją moc! Ktokolwiek zakosztuje tej słodyczy, pozbędzie się wszelkiej przynależności do świata i do wszystkiego, co się w nim znajduje, i zwróci swoją twarz ku Tobie, oczyszczony z pamiętania o kimkolwiek oprócz Ciebie.

Natchnij więc moją duszę, o mój Boże, cudownym wspomnieniem o Tobie, abym mógł wysławiać Twoje imię. Nie zaliczaj mnie do tych, którzy czytają Twoje słowa, ale nie potrafią odnaleźć Twojego ukrytego daru, który z Twojego rozkazu jest w nich zawarty, a który ożywia dusze Twoich stworzeń i serca Twoich służebników. Spraw, o mój Panie, abym został zaliczony do tych, których tak bardzo poruszyła słodycz Twoich woni roztoczonych w dniach Twoich, że oddali swoje życie dla Ciebie i pospieszyli na miejsce swojej śmierci z pragnienia spoglądania na Twoje piękno i z tęsknoty, by znaleźć się w Twojej obecności. I gdyby ktokolwiek na ich drodze spytał ich: »Dokąd to idziecie?«, odpowiedzieliby: »Do Boga, Wszechposiadającego, Pomocy w Niebezpieczeństwie, Samoistnego!«.

Nie zdołały im przeszkodzić w miłowaniu Ciebie ani w skierowaniu twarzy ku Tobie, ani w zwróceniu się w kierunku Twojego miłosierdzia przewinienia popełnione przez tych, którzy odwrócili się od Ciebie i nosili się dumnie wobec Ciebie. Oto ci, których błogosławią Zastępy na wysokościach, których wysławiają mieszkańcy Wiecznych Miast, a prócz nich ci, na których czołach Twoje najwznioślejsze pióro wypisało: »Oto oni! Lud Bahá. Dzięki nim został rozlany blask światła przewodnictwa«. Tak zostało zarządzone na Twój rozkaz i zgodnie z Twoją wolą w Tablicy Twoich nieodwołalnych wyroków.

Oznajmij przeto, o mój Boże, ich wielkość oraz wielkość tych, którzy za życia, a także po śmierci, krążyli wokół nich. Zaopatrz ich w to, coś przeznaczył dla sprawiedliwych pośród Twoich stworzeń. Tyś mocen jest czynić wszystko. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechpotężnym, Pomagającym w Niebezpieczeństwie, Wszechmocnym i Najłaskawszym.

Nie kończ naszych postów tym postem, o mój Panie, ani przymierzy, któreś zawarł, tym przymierzem. Przyjmij wszystko to, cośmy uczynili z miłości do Ciebie i dla Twego zadowolenia, jak też i wszystko to, co pozostawiliśmy niedokończone na skutek uległości wobec naszych złych i zepsutych pragnień. Daj, abyśmy trzymali się wiernie Twojej miłości i Twojego zadowolenia, oraz zachowaj nas od knowań tych, którzy wyparli się Ciebie i wyrzekli się Twoich najznakomitszych znaków. Tyś jest prawdziwie Panem tego i przyszłego świata. Nie ma Boga poza Tobą, Wzniosłym, Najwyższym.

Wywyższyj Tego, o mój Boże, który jest Pierwotnym Punktem, Boskim Misterium, Niewidzialną Istotą, Świtem Boskości i Objawieniem Twojego Panowania, przez którego cała wiedza przeszłości i cała wiedza przyszłości stała się jasna, przez którego zostały odkryte perły Twojej ukrytej mądrości i ujawniona tajemnica Twojego strzeżonego imienia, którego Tyś wyznaczył na Herolda, który zapowiedział Tego, przez którego imię litery słowa »bądź« połączyły się i zespoliły, przez którego ujawniły się Twój majestat, Twoje panowanie i Twoja potęga, przez którego zostały zesłane Twoje słowa i wyłożone jasno Twoje prawa, szeroko rozpowszechnione Twoje znaki i ustanowione Twoje Słowo, dzięki któremu otwarły się serca Twoich wybrańców, i wszyscy, którzy są w niebiosach, i wszyscy, którzy są na ziemi, zostali razem zgromadzeni, którego Tyś nazwał imieniem ‘Alí-Muḥammad w Królestwie Twoich imion i Duchem Duchów w Tablicach Twoich nieodwołalnych wyroków, któremu Tyś nadał swój własny tytuł, do imienia którego, na Twój rozkaz i mocą Twojej potęgi, muszą powrócić wszystkie inne imiona, i w którym, za Twoją sprawą, wszystkie Twoje przymioty i tytuły znalazły swoje ukoronowanie. Do Niego należą również te imiona, które pozostawały ukryte w Twoich nieskazitelnych tabernakulach, w Twoim niewidzialnym świecie i w Twoich świętych miastach.

Wywyższyj także tych, którzy uwierzyli w Niego i w Jego znaki i zwrócili się ku Niemu, pośród tych, którzy uznali Twoją jedność w Jego ostatnim Objawieniu; Objawieniu, o którym wspominał On w swoich Tablicach i w swoich Księgach, i w swoich Pismach, i we wszystkich cudownych wersetach i drogocennych wypowiedziach, które zostały Mu zesłane. To jest to samo Objawienie, którego przymierze Tyś nakazał Mu ustanowić, zanim On sam ustanowił swoje własne przymierze. On Ten, którego chwałę święcił Bayán, wysławiając Jego doskonałość, dowodząc Jego prawdy, głosząc Jego panowanie i umacniając Jego Sprawę. Błogosławiony jest człowiek, który zwrócił się ku Niemu i wypełniał to, co On nakazał, o Ty, któryś jest Panem świata i Upragnieniem tych, którzy Cię poznali!

Pochwalony bądź, o mój Boże, za to, żeś nam pomógł Go rozpoznać i umiłować. Błagam Cię przeto, na Niego samego i na Tych, którzy są Świtami Twojej Boskości, Oznakami Twojego Panowania, Skarbnicami Twojego Objawienia i Składnicami Twojego natchnienia, abyś pomógł nam służyć Mu i być Mu posłusznymi oraz byś umocnił nas, tak abyśmy stali się pomocnikami Jego Sprawy i pogromcami Jego przeciwników. Tyś mocen jest czynić wszystko, co Tobie miłe. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechmocnym, Wszechchwalebnym, Tyś jest Tym, którego pomocy szukają wszyscy ludzie!

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app