Currently reading prayer in Kiribati. Return to 日本語.

Te mimitong Nakoim, O te Uea Atuau! Aikai bong are Ko a tia ni kataua bwa ni kabane aomata a na katabua te aki mamatam, bwa rinanona a na kona ni kaitiaki tamneia ao ni kakeaa mai irouia taian kabaebae nakoia aomata ma ti Ngkoe, ao bwa man nanoia e na kona n rierake te baere e na botau ma nnen Karineam ao ni katauaki nakon kaintekatekan kaotiotin Am katiteuana. Kariaia, O au Uea, bwa te karemo aio e na riki n ai aron te karanga are e anga te ran ni kamaiu ao ni kona ni kaotinakoa te anua ni maiu ae e tamaroa are e Ko a tia ni kaonrakea iai. Rinanona ao Ko na kaitiaka nanoia Am toro are a tia buakakan te aonnaba ni konaaki n totokoia man rairakiia nakon Aram ae te kabanea ni mimitong, ao man tiku n aki kamwaingaki ni kaberoroia ao kakiriweia naake a tia ni kaitarai Am kanikina aika a rangin otanako ake irian kaotin Am Tia Uarongorongo are Ko a tia ni kanoaia ni Ueam, Mwaakam, Karineam ni Uea ao Mimitongim. Aikai tooro ake, n te tai are e roko te wewete irouia, a kawaekoaia ni kaineta Am nanoanga ao a aki totokoaki mai Iroum ni bibitakin ao bwaai aika a riki n te aonnaba aio ke man tiatianakin aia konabwai n aomata.

Ngai teuare, O Atuau, are I kakoaua nakon Am katiteuana, are I kakoaua ae ti temanna Ngkoe, are I bobaraaki ma te kamangori i matan kaotiotin Rinem ni Uea, ao are I kina ma moamoau ae e bobaraki tamaroan otanakon tauran Mimitongim ae e rianako. I a tia ni Kakoauako ngkai Ko a tia ni kariaiakai bwa Nna Kinako, Ngkoe are Ko a tia ni Kaotiko nako mataia aomata rinanon mwaakan Ueam ao Korakoram. I rairaki Nakoina, ni kamwawaai n te aro ae e tabwanin man bwaai nako, ao n nimtaki ni kamatoaki nakon kaon Am bwaintangira ao bwaai ake Ko tangiri. I a tia n rabwatii Ana koaua, ao koauan tuua ao reirei ni kabane aika a rangin tamaroa ake a tia ni karuoaki Nakoina. I a tia n aki mamatam ibukin Tangiram ao ibukin uaiakinan Am moti, ao n urua au aki mamatam ma Kamoamoakim iaon neweu ao ni kaboraoia ma are Nanom. Tai karawawataai, O a Uea, bwa Nna warekaki ibuakoia naake a tia n aki mamatam n aoan te ngaina, ao ake n te tairiki a tia ni bobaraaki i Matam, ao ake a tia ni kakeaa Am koaua, n aki kakoauai Am kanikinaa, ni kaokoroia ma Am kakoaua, ao ni kaitarai Am taetaenikawai.

Ko na kauka, O au Uea, matau ao mataia ni kabane ake a Ukoukoriko, bwa ti aonga ni Kinako n oin Matam. Aio Am kaetieti are ti anganaki inanon te Boki are Ko karuoa Nakon Teuare Ko a tia n rineia iaan Am babaire, are Ko a tia ni katebenakoa ni kaineti ma Nanom are Ko tangiria iaoia nako Am kairiribai, are Irouna Ko a tia ni kukurei ni kaonrakea ma Ueam, ao Irouna are Ko a tia ni karaka tangirana ao ni mwiokoia ma Am Rongorongo nakoia Am aomata. Ai ngaia are, Ko na kamoamoaki Ngkoe, O Atuau, ngkai Ko a tia, rinanon Am tituaraoi, ni kariaia bwa ti na kina Teuarei ao n atai bwaai ni kabane ake a tia ni karuoaki Nakoina, ao n anganira karineara ni karekea rokora irarikin Teuare Ngaia are Ko beritaia inanon Am Boki ao inanon Am Tabureti.

Ko norai ngkanne O Atuau, ma moau ae e rairaki Nakoim, n taua ni kamatoa kaon Am tituaraoi ni karawa ao Am akoi, ao n tinea kamwarain Am nanoanga ae e tatangira ao Am tituaraoi aika a wawanako. Tai urua, I bubutiko, au kantaninga ibukin karekean rokou nakon are Ko a tia ni kataua ibukiia Am toro ake a tia n rairaki nakon mwakoron Am tabo ao kamanomanon Kaaniam. I kaotia ma te kabwarabure, O Atuau, bwa te bwai are e wai mai irou e bon aki botau ma Ueam ao e memeere iaan Kakannatom ni Uea. Ma e ngae n anne ao I ononiiko n Aram are Rinanona Ko a tia ni Kaotiko, inanon mimitongin aran nakoam aika a rianako tamaroaia, nakoia karikibwai ni kabane, inanon te Kaotioti aio ike Ko a tia, rinanon Aram ae e ota nako, ni kaotiota Tamaroam, n anganai bwa Nna moi ni wainin Am nanoanga ao n te ninima ae e itiaki are Nanom, ake a tia ni wawanako man angatain Am moti, bwa I aonga ni kona ni katuruturua au taratara nako Aom, bwa e aonga te aonnaba ao bwaai ni kabane ake a karikaki inanona n taraaki irou bwa ai aron te ngaina ae e kai toki are Ko a tia n kataua aki botauna Nakoim ibukin karikakina.

Iaon riki aio ao I bubuti Nakoim, O Atuau, ni kabwaka karaun, man karawan Nanom ao nangin Am nanoanga, te baere e na kaitiakira man kammairan boin ara bure. O Ngkoe are Ko Araniko bwa Atuan te Nanoanga! Ngkoe, ni koaua, Moan te Mwaaka, te Kabanea ni Mimitong, te Tituaraoi.

Tai karenakoa, O au Uea, teuare e a tia n rairaki Nakoim, ke ni karawawata teuare e a tia ni katikaki ni kaaniaki Nakoim bwa e na kamwawaki nako ni kararoaaki man Am tabo. Tai kabwara ana kantaninga te tia Matennanoiko are e a tia ma te ingainga n takini nako baina ni ukoukoura Am tituaraoi ao Nanom, ao tai kaakea mai Iroum Am toro ake a kakaonimaki man tamaroan Am nanoanga ae e tatangira ao Am tangira n akoi. Ngkoe te tia Kabwarai bure ao Moan te Tituaraoi, O au Uea! Ko mwaaka ni karaoa are Ko tangiria. Bwaai ni kabane ma ti Ngkoe bon akea korakoraia i matan kaotiotin Korakoram, a bon bua i matan taian kakoaua ibukin Kaubwaim, bon akea warekakia ngkana a kabotauaki ma kaotiotan Ueam ae e roti tabo nako, ao akea korakoraia ni kabane ngkana a aitara ma taian kanikinaa ao taribin Korakoram. Ia riki te tabo ni kamanomano Irarikim, O au Uea, are Nna kona ni biri nako iai, ao e nga te tabo ni katantan are I kona ni kawaekoai nako iai? Akea te tia kakawakin bwa ti Ngkoe, akea te tabo ae ti kona ni biri nako iai bwa ti Ngkoe, akea te tabo ni kamaiu ae ti na kona n ukoria bwa ti Ngkoe. Karikai bwa Nna katonga O au Uea, karewerewen tamnein Uringakim ao Kamoamoakim. I berita ni Korakoram! Te aomata are e katomamiia karewerewena e na bon kakeaa mai irouna kabaebaeana ni kabane nakon te aonnaba ao bwaai ni kabane ake inanona, ao e na kaitara moana Nakoim, ni kaitiakaki man uringakin temanna bwa ti Ngkoe.

Kaota ngkanne nanou, O Atuau, n Uringakim ae e kakukurei, bwa I aonga ni kamimitonga Aram. Tai warekai ibuakoia naake a wareka Am taeka ao a aki roko n te kunea Am bwaintangira ae e karabaaki are, n aron ae e motikaki mai Iroum, e mena inanona, ao are e kamaiua tamneia Am karikibwai ao nanoia Am toro. Karikai, O au Uea, bwa Nna warekaki ibuakoia naake a tia n rangi ni kamwaingaki ni karewen boiararaia ake a tia n ukukaki inanon Am bong n te aro are a tia n anga maiuia Ibukim ao ni kawaekoaia nakon aia tabo ni mate ibukin ingaingan nanoia ni kan kabanea aia tai n taratara Tamaroam ao ibukin korakoran nanoia ni kan karekea rokoia Irarikim. Ao ngkana iai temanna ae e na taekina aio nakoia iaon kawaia, “Ia te tabo ae ko na nako iai?” a na kangai, “Nakon te Atua, te Tia Bwaibwai ni bwai ni kabane, te Tia Ibuobuoki n tain te Kanganga, te Taubobonga i bon Irouna!”

Taian bure ake a tia ni karaoaki irouia naake a tia n tannako mai Iroum ao n tia ni kaota te kamoamoa Nakoim a tuai man reke angaia n tukiia naakai man Tangirakim, ao man kainetan moaia Nakoim ao man rairaki ni kaitara Am nanoanga. Aikai naake a tia ni kakabwaiaki iroun te Runga are i Eta, ake a kamimitongaki irouia taan maeka ni Kaawa ake a Bubura ake akea tokiia, ao i akuun riki anne naake i aon ramwaia e a tia te Kainikoroboki are moan te karietataki ni korobokiia ni kangai: “Naakai! Aomatan Bahá. Rinanoia e a tia ni kaotaaki otan tauran te kairiiri.” Aio are e a tia ni baireaki, man Am tuatua ao Am moti, inanon te Tabureti are e mena iai Am kaetieti ae e aki kona ni kaitaraaki.

Katanoata, ngkanne, O Atuau, rianakoia ao rianakoia naba naake inanon aia tai ni maiu ke imwin mateia a tia n otabwaniniia. Anganiia tibwangaia n te baere Ko a tia ni baireia ibukiia aika a etieti ibuakoia Am karikibwai. Ko mwaaka ni karaoi bwaai ni kabane. Akea te Atua bwa ti Ngkoe, te Moan te Mwaaka, te Tia Ibuobuoki n tain te Kanganga, Moan te Korakora, Moan te Tituaraoi.

Tai karokoi n tokiia ara aki mamatam ma te tai n aki mamatam aio, O au Uea, ao tai karokoi n tokiia taian boraraoi ake Ko a tia ni karaoi ma te boraraoi aio. Butimwaai bwaai ni kabane ake ti a tia ni karaoi ibukin Tangiram, ao ibukin Kakukureiam, ao bwaai ni kabane ake ti tuai karaoi ibukin tautaekanakira iaan nanora aika a bubuaka ao ni kaibwabwaru. Kariaiakiira ngkanne, bwa ti na teimatoa n nimtaki nakon Am tangira ao Kukurein Nanom, ao kawakiniira man aia mwakuri buaka naake a tia ni kakeweko ao ni kaitarai Am kanikinaa aika a otanako. Ngkoe, ni koaua, Uean te aonnaba aio ao ae e na roko. Akea te Atua Irarikim, moan te Karineaki, Moan te Rietata.

Ko na kamoamoa, O te Uea Atuau, Teuare Ngaia Boton te Kakannato, te Miterio n Tamnei, te Oioi ae e aki Nonoraki, Ngainanaumarin te Tamnei, ao Kaotiotin Arom ni Uea, are Rinanona ao taian ataibwai ibukin taai aika a nako ao ataibwai ibukin taai aika a na roko a bane ni kaotaki, are Rinanona ao taian bwaeao ibukin te atatai ae e karabaaki a bane ni katangainaaki, ao miterion Aram ae e tangiraki a kaotaaki, Are Ko a tia n rineia bwa te tia katanoata Teuare Arana a tia ni katomaaki ao ni katiteuanaaki te manintaeka ae B ao te manintaeka ae E, are rinanon Arom ae e Karineaki, Ueam ao Korakoram a riki n ataaki, Rinanom a tia ni karuoaki Am taeka, ao Am tua a kaotinakoaki n teretere ao Am kanikinaa a kabutaki nakon taabo nako, ao Am taeka e a kateakiraoi, Rinanom are nanoia naake a rineaki Iroum a katangainaaki, ao ni kabane ake i karawa ao ni kabane ake iaon te aba a bane n ikotaki, Teuare Ko a tia n aranna bwa ‘Ali-Muhammad inanon aonnaban Aram nako, ao Tamneia Tamnei inanon Taburetin nako Am tua ae e aki kona ni kauntabaaki, are Ko a tia ni katokaa iaona oin Aram, are nakon Aram ao a tia aara ni kabane iaan am moti ao rinanon mwaakan Korakoram a bane ni kaokaki, ao Rinanom are Ko a tia ni karikii Anuam ao Aram nako bwa a na karokoia n tokin aroia. Ana bwai naba aara ake a karabaaki inanon Umwam aika akea memeaia, inanon Am aonnaba ae e aki kona n nonoraki ao Am kaawa aika a katabuaki.

Ko na kamoamoa, iaon riki bwaai ni kabane, naake a tia ni kakoaua Teuarei ao Ana kanikinaa ao n tia n rairaki Nakoina, mai buakoia naake a tia ni kakoauaa Am katiteuana inanon Am Tia Uarongorongo ae E a tibwa tia ni kaoti – te Tia Uarongorongo are E a tia ni mwaneweia inanon Ana Tabureti, ao inanon Ana Boki, ao inanon Ana Koroboki, ao inanon kiibu nako aika a tamaroa ao taetaenikawai ae ai aron momi ake a tia n ruo nako Aona. Bon te Tia Uarongorongo naba aio are Ana Boraraoi Ko a tia n tuanga bwa E na kateia imwaain ae e katea oin Ana boraraoi. Bon ngaia are E kamoamoaaki inanon te Bayan. Inanona are Tamaroana e a tia ni kamoamoaaki, ao koauana e a tia ni kateaki, ao Ueana e katanoataki, ao Ana Aro e kakororaoaki. E a kakabwaiaaki teuare e a tia n rairaki Nakoina ao ni kakoroi bukin bwaai ake E a tia n anga Ana kaetieti iaoia, O Ngkoe are Uean te aonnaba ao aia Tangira naake a tia ni Kinako!

Ko na kamoamoaaki, O Atuau, ngkai Ko a tia ni buokiira bwa ti na kinaa ao n tangiria. Ai ngaia are, I bubutiko Iroun ao Irouia Naake Ngainanaumarin Tamneim, ao Kaotiotin Ueam, ao Kaubwain nako Am Kaotioti, ao Taan Uouoti Am kairiiri, ni buokiira bwa ti na beku ao n ongeaba Nakoina ao kakorakoraira bwa ti na riki bwa taan buoka Ana Aro ao taan kamaenakoia Ana kairiribai. Ko mwaaka ni karaoa are Ko nano iai. Akea te Atua Irarikim, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea ni Mimitong, Teuare E ukoukoraki te ibuobuoki mai Irouna irouia aomata ni kabane!

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app