Tavola della visitazione
I giorni del ricordo
Currently reading prayer in Kiribati. Return to Italiano.

Te Tabureti Nakon Ahmad

Tataro aikai e bae te aba iai n te koraki n ikotaki ma tabeua aika a kaonoti aroia n aron Tataron te Katoki Aoraki, Te Bába ni Koroboki nakon Ahmad, a tia ni uarokoaki iroun Bahá’u’lláh n rakan te mwaaka iai ao te kakaawaki, aoa riai ngkanne ni butimwaeaki n aroia anne ao n anaaki irouia taan onimaki ma te onimaki ae akea te titiraki iai ao te kakoaua raoi, bwa mai iai a na kona n rin i nanon te itoman ae e kaan riki ma te Atua, ao ni kariki aroia bwa a na bwanin riki ma Ana tua ao Ana koaua

— Man te reta are e Koreaki ibukin Shoghi Effendi

Boni Ngaia te Uea, te Atatai ni kabane, te Wanawana!

Akea bwa e a anene Naitengkaren te Bwaretaiti i aon nako mwaangarengeren Kain te Aki Tootoki, n ee ni Kuuna aika a tabu ma n tangiraoi, ni kauekiia iai nakoia ake a koaua nanoia aaningin taeka aika a kakukurei ni uakaania te Atua, e a weeweteia taan onimakina te Katiteuanaaki n Atua nakon te o are iai Are E Tituaraoi iai, E a kaongoraiia naake a kamwawaaki te rongorongo are E a tia ni kakaotiotaki iroun te Atua, te Uea, te Mimitong, Akea n Aiarona, E a kairiia taan tatangira nakon kaintokan te rikia n tabu ao nakon te Tamaroa ae e kianako ootana.

Bon aio, ni koaua, te baere Katokin Kakannaton te Tamaroa, are E a Kaman tia n taekinaki i nanon aia Boki Taan Uarongorongo , bwa a buataki Irouna reken buuraroan te koaua man te kairua ao a na bane mamatan babaire tatabeua nako ni kataaki aroia. Boni Ngaia, ni koaua, Kain te Maiu are e bwebwe mai iai Ana uaa te Atua, te Neboaki, te Anginnano, te Kakannato.

Ahmad! Ko na kakakoauaa bwa boni Ngaia, ni koaua, te Atua ao akea te Atua bwa ti Ngaia, te Uea, te Tia Kakaawakin, Akea Kabotauana, te Konai Bwaai nako. Ao bwa iai Temanna are E a tia ni kanakomaia n te ara are Ali (Teuare E Tabu, Te Báb) bon Ngaia mai iroun te Atua n te koaua ao nakon Ana babaire ti a bane ni uarokoira iai.

Ani kangai: Aomata an ongotaeka n Ana Otenanti te Atua, ake a tia ni motikaki bukiia i nanon te Bayan iroun te Mimitong, Are te Wanawana. Boni Ngaia, ni koaua aia Uea Taan Uarongorongo ao Ana Boki bon Tinaia Booki, ai teraana ngke ko ataia.

Ai anne iai are E a aboka bwanaana ni wewete nakoim te Naitengkare man te umwanikaikain aio. Akea riki tabena iai bwa ti te nikira te rongorongo ae e teretere aio. Ane e taku n ana iango, ke e rairaki nako man te taeka n ibuobuoki aio ao ane e nano iai ke e kataua te kawai nakon ana Uea.

Ngkami aomata, Ngkana kam a kakewei kiibu aikai, ao ai koaua raa aika kam a tia iai n onimakina te Atua? Katerea, ngkami bobotakiia taan kewe.

Bon te akea, bwa i matan Teuare e mena Tamneiu i nanoni baina, a bon aki kona a na aki kona ni karaoa aio, ke Ngkana tao a ikotaki n ibuobuoki temanna ma temanna.

Ahmad! Tai mwanuokin Au tituaraoi ngkai akea Ngai. Uring Au Bong nako i nanon am bong nako ao Kainnanou ma Kanakoakiu nako mai abau ni mena i nanon te umwanikaikain ae e kakiro nako aio. Ao riiki ngkoe n rangi n teimatoa i nanon Au tangira bwa e aonga n aki tiotio nanom, a ngae ngke a bwaka ni karau i aom wiin aia kabaang taan kairiribai ao ni kabane karawa ma aonnaaba a teirake ni kaaitarako.

Riiki ngkoe bwa kaanga te ura n ai nakoia Au kairiribai ao te karaanga n te maiu ae akea tokina nakoia ake Au tangira, ao tai riki n ai aroia naake a nanokokoraki.

Ao Ngkana tao ko a kauiaaki n te kangaanga i nanon Kawaiu, ke te katorotoroaki i Bukiu, ko na aki katabeko iai.

Onimakina te Atua, ae Atuam ao aia Uea am bakatibu. Bwa a tiotio nako aomata i nanon kawain te burebureaki, ao ma ni bon akea irouia te matairiki n nora te Atua n oin mataia, ke n ongo tangiraoin Kunana n oin mataia, ke n oin taningaia. Ti a tia ni kuneiia n aron anne n ai aron naba are ko a tia ni kakoauaa.

N aron anne a riki aia koaua aika akea aaia bwa te rabunanimata i marenaia ma oin nanoia ao tauakiia nako man kawain te Atua, te Karietataaki, te Kakannato.

Ko na ataia i nanom bwa n te koaua, teuare e rairaki nako man te Tamaroa aio e a tia naba iai n rairaki nako mai irouia Taan Uarongorongo ake ngkoa ao ni kaota te kainikatonga nakon te Atua man te aki tootoki ni kabane nakon te aki tootoki ni kabane.

Kamatenanoa raoi Te Bába ni Koroboki aio, Ahmad, Katakeia i nanon am bong nako ao tai tauraroako mai iai. Bwa n te koaua, E a tia te Atua ni motika kaniwangan are e katakenna n anaia maritire aika tebubua ao te beku n aonnaba ake uoua. Ti a tia n anganiko bwain akoi aikai bwa te bwai n tituaraoi ae te tibwa mai Iroura ao te ataataiaomata man ae iai Ngaira bwa ko aonga n raoniia ake a nano ni karabwarabwa.

N aran te Atua! Ngkana iai temanna are e rekenako n te rainanoanga ke te rangi n nanokawaki ao e wareka Te Bába ni Koroboki aio ma ni kabanea nanona iai, ao te Atua E na bon kamaenakoa nanokaawakina ma n nikoi ana kangaanga ao ni kamwaawai rainanoanga.

Bon Ngaia, ni koaua, te Ataataiaomata ao te Nanoanga. E na neboaki te Atua ae te Uea i Aonaaba ni kabane.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app