Currently reading prayer in Kiribati. Return to Svenska.

I onnoniiko, Ngkoe Atuau, ni mwaakan Kanikinaeam, ao man kaotiotin Raoiroim i buakoia aomata, n aki katinanikuai man mataroan te kaawa are Ko mena iai, ao n aki urui au kaantaninga ake I a tia ni kawenei i bukin kaotiotan Raoiroim i buakoia Am botannaomata. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe Atuau, n moan baan karewerewen Bwanaam, ao man rietaatan Am Taeka, ni katikai ni kaaniai riki nakon matan Am mataroa, ao n aki karikai n raroa nako man nuun Am nanoanga ao katantanin Am kakabwaia. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe Atuau, n ootan raneanean Am ari ao otamwaakan tauran Moamoam, are e oota man te kabanea n rietaata n oraitan, ao ni katikai ni boiararan Am kamwarai, katauai bwa N na mooi man te wain ae rineaki n Am taeka. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe ae Atuau, n Iram are e mwaingiing i Moam, n ai aron mwaingiingin Am kainikoroboki i aon iteranibaan nako Am Tabureti, ni kakianakoa te rengarenga are e raba nanona nako i aon abanuean Am karikibwai, ni kateirakeai ni beku n Am Waaki bwa N na aki kerikaaki ke n tuukaki man aia iango naake a tia n totokoa Am kanikina nako ao n rairaki nako mai Moam. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe ae Atuau, n Aram ae Ko a tia ni karaoia bwa Uean Aara, are mai iai a tia ni kimwareirei ni kabaneia ake i karawa ao i aon te aba, ni karikai bwa N na kona n taraa Itoin Ngainan Tamaroam, ao n anganai wainin Am taetae. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe ae Atuau, n Umwan Am kaintokanuea mai i aon te kabanean n rietaata taubukin maunga, ao katantanin Am Kaotioti ni kabanean rietaatan tabuki, ni mwannanoai ni buokai ni karaoa are Ko tangiria ni karaoaki ao ni kaotiotaki Am kaantaninga. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe ae Atuau, n Tamaroam are e ootanako i aon oraitanin te aki tootoki, te Tamaroa are i mwaain are E kaotaki n te tai naba anne abanuean te tamaroa e bobaraaki nako naano n taromauria, n neboneboia n tangitangin bwanaa, ni kataua bwa N na mate man bwaai ni kabane ake I bwaini ao ni maiu nakon bwaai ake Mairoum. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, ni Kaotiotan Aram, Moan Baan te Tangiraki, are Rinanona a bane nanoia naake E tangiriia ao a tia n rierake tamneia naake a maeka n te aonaaba, ni buokai n Uringko i buakoia Am karikibwai, ao ni Kamoamoako i buakoia Am aomata. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabane ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, ni mwakaikain Kain te Rote ni Karawa ao maningongoon kamwemwen Taetaem man abanuean Aram nako, ni buutai nako man bwaai ake Ko ribai, ao ni katikai ni kaaniai nakon te karinan are E a tia n ootanako iai Teuare Ngaia Bongin Rikiraken Am kanikina nako ake a tia n oota nako. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, n te Man ni koroboki are, n te tai are e otinako man wiin motin Nanom, a tia ni koburake iai taian marawa, ao ni kare iai taian ang, ao ni kaotaki uaa, ao n teberake ni bwebwe kaai, ao ni mauna iai bwain ma rongorongo ni ikawai, ao n taeki nako aeka nako n rabunanimata, ao naake a bane nanoia Iroum a kawaekoaiia nakon ootan matan aia Uea, te Aakea Tokina, ni kaoti nakoiu baike a wene n raba i nanon kaubwain Am atatai ao ni kainaki i nanon te tabo are a karauaki ni kaawakinaki n Niniwanam. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, n ain Am tangira are e kamwaawa te matu man mataia naake Ko rineia ao ake Ko tangiriia, ao man aia ururing ao aia nebonebo nakoim n auan te karangaina, ni warekai i buakoia naake a tia ni karekei bwaai ake ko a tia ni karuoi rikaaki i nanon Am Boki ao ni Kaotiko rinanon motin Nanom. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, n ootan Moam are e kairoroia ake a kaan ma Ngkoe ni uarokoia ma waekoan Am tua, ao ake a bane nanoia Iroum ni kaaitarai aia kabaang Am kairiribai i nanon Kawaim, ni koroi nakoiu n Am Kainikoroboki ae moan baan te rietaata bwaai ake Ko a tia ni koroi nakoia ake Ko onimakiniia ao ake ko rineia. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, n Aram are Ko a tia n ongo n aia wewete naake a Tangiriko ao rawawataia ni kariaria naake a Kainnanoiko, ao tangiia naake a tangira rokoia Iroum, ao ngirangiraia naake a bane nanoia Iroum, ao rinanona are Ko a tia ni kakoroi bukin baike a tangirii ao ni katokai aia kaantaninga Iroum, ao Ko a tia ni anganiia nanoia are a tangiria, rinanon Raoiroim ao Am mwamwannano, ao n Aram rinanon marawan Am kabwarabure a bwaro nako Moam, ao nangin Am tituaraoi ae bwaka ni karau i aoia Am toro, ni koroi i aoia n tatabemaniia ni kabane ake a tia n rairaki Nakoim, ao n taua bukin te Aki Mamatam are e kamatoaaki Iroum, te kabomwi are e katauaki i bukiia ake a aki taetae ma ti man Am kariaia, ao ake a tia ni katikui i nanon Kawaim aia bwai ake irouia i bukin Tangiram.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau ao au Uea, i Iroum ao n Am kanikina nako, ao n itiakin Am kanikina nako, ao raneanean ootan Itoin Ngainan Tamaroam, ao Mwaangam, ni kamaunai aia bure naake a tia n taua ni kamatoa Am tua, ao n tia ni karaoa nanon are Ko a tia ni baaireia i bukiia i nanon Am Boki. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app