Currently reading prayer in Kiribati. Return to Română.

Aikai boong, Atuau, are Ko a tia ni katauia Am toro bwa a na taua bukin te akimamatam. Are iai are Ko katamaroa iai moan abokan Am Boki n Tua ake a karuoaki i bukiia Am karikibwai, ao ni kaota tamaroan Umwan Am kaetieti nako i mataia ni kabane ake n Am karawa ao ni kabane aika i aon te aonaaba. Ko a tia ni kataua auan nako boong aikai ma te anua ae e okoro, are e aki kona ni warekaki irouia ni kabane ma ti Iroum, are Rabakauna e rabwati karikibwai ni kabane. Ko a bon tia, naba, ni kataua mwakoron te anua aei n aron taekan Taburetin Am kaetieti ma Am koroboki are Ko a tia iai, n aron anne, n reke tibwaia iai n tatabemaniia aomatan nako ma utuun nako te aonaaba.

I bukiia taan tangira aika a babane nanoia Ko a bon tia, n taekin Am kaetieti, ni kaawakinna i bukiia, ni katoaa te karangaina, ma mwangkon Uringam, O Ngkoe te Tia Tautaekaniia taan tautaeka! Bon naakai ake a tia ni manging ni wainin Niniwanam aika a bati ngaia are a kaaki aia tabo ni wene i bukin nanoia ni kan karaoa Neboam ao ni kaotiotii Anuam nako, ao ni mwaawa man matuuia ni korakoran nanoia ni kan waaki nakon Kaaniam ao ni uataboa Am kakabwaia. N taai nako a bon tia ni kabaraakii mataia nakon Rikiraken Bongin Am tangira n aakoi, ao ni katokai moaia nako Taberan Koburaken ranin Am Nanoanga are e tau n Am kakabwaia ni karawa ao te raoiroi.

E na kamoamoaaki Aram, Atuau! Bon aio te aua are Ko a tia iai ni kauki iai rokan mataroan nako Am kakabwaia nako moaia Am karikibwai nako, ao ni kauki mataroan Am nanoanga aika a tamaroa nakoia ni kabane ake a maeka n Am aonaaba. I bubuti Nakoim, irouia ake a tia ni kabwaroi raraia i nanon Kawaim, are, ma nanoia Nakoim, a kamwawaiia man kabaebae nako mairouia ake Am karikibwai, ao are a tia n rangi ni matenako n karewen Am kakaunga bwa bwain rabwataia nako a taekina Neboam ao n atoatonga Ururingam, ao n aki taua mairoura bwaai ake Ko a tia ni kataua n tain te Kaotioti aei - te Kaotioti are iai te korakora are e a tia ni kariki taian kai bwa a na atonga are e a tia ni karaoia te Kai are Ura n te tai are e a tia n nako ni kaotioti iai Moote, are E taetae ma Ngkoe, n te Kaotioti are a tia ni katauia ni kabane ni katoai atama aika a mronron nako bwa a na manga atonga riki Neboam, n aroia atiibu ake a Kamimitongko n Ana bong Mwaometa, are Raraom.

Bon naakai, Atuau, ake Ko a tia ma te tamaroa ni karikiia n itamwaomwao ao n itoman ma Teuare boni Ngaia te Tia Kaotiko. Angin nako Nanom a tia ni maenikun n taorababa nako ni karokoa Ko na manga ikotiia i aan Nuum, ao ni karikiia n rin n aban nako Am botaki. Ao ngkai Ko a tia ni karikiia n tiku ni maeka i aan nuun umwan Am nanoanga, Ko na buokiia bwa a na karekea are e bon tau i bukiia ma te karinan ae rine. Tai kakorakaiia, Atuau, bwa a na warekaki i buakoia naake, e ngae ngke a kukurei ni kaan ma Ngkoe, ma a tia n tauaki man kinaakin Moam, ao e ngae ngke a bobo ma Ngkoe, ma a bon kamwawaaki man Kaaniam.

Naakai bon Am taan beku, Atuau, ake a tia n rin ma Ngkoe n te Karabuuti ae Moan te Kakannato aei, are a tia n taua ni kamatoa i nanon oona are Ko a tia n tuangiia n Taburetin Am kaetieti ao Bokin nako Am babaaire. Ngaia are, karuoa ngkanne, nako aoia are e na karaua raoi ni kaitiakiia man baike Ko aki kataui, bwa a aonga ni baabanennano Iroum, ao ni kona ni kamwawaiia man bwaai nako ma ti Ngkoe.

Kabwaka ni karau ngkanne i aora, Atuau, are e bootau ni koaua ma Am raoiroi ao ni bootau ma Am kakabwaia. Karikiira, ngkanne, Atuau, bwa ti na maiu n Ururingko ao ni mate i bukin Am tangira, ao kakarekea nakoira te bwaintangira are Kaaniam n am aonaaba nako aika i mwiin ngkai—aonaaba ake a aki kona n ataaki ma ti Iroum. Boni Ngkoe ara Uea ao te Uea n aonaaba nako, ao Atuaia ni kabane ake i karawa ao aika i aon te aonaaba

Ko bon noora, Atuau, are a tia ni bwaka iai ake a tangiraki Iroum n Am bong nako. Mimitongim are I kakoaua iai! Bwanaaia ni bwaebwaeti naake a tangiraki Iroum e a bon tia ni mwemwe rake nakon Ueam. Tabeman ake a irarang irouia naake a nanoro i nanon Baim, ao a bon tuukiia i bon irouia n roko ni kaan Nakoim ao man karekean botakin Mimitongim. Ake tabeman ake a kona ni waaki Nakoim, ma a tauaki man nooran Moam. Iai riki ake tabeman ake a katauaki, n ingaingaia ni kan taraa Moam, n rin n aban nako Am botaki, ma a bon kataui taian rabunanimata are bon katautauaiia iai Am karikibwai ao kaairua ake a reke mairouia taan kamangao i buakoia Am aomata bwa a na roko i marenaia ma Ngkoe.

Bon aio te aua, Au Uea, are ko a tia ni karikia bwa e na raka i aon aua nako, ao n tia ni kaitomanna bwa ngaia are e rineaki i buakoia Am karikibwai. I bubuti Nakoim, Ngkoe Atuau, i bon Iroum ao irouia, ni kataua waakin te ririki aei bwa e na karietaiia ake Ko tangiriia. Ko na baaireia, ngkanne, i nanon te ririki aei ni kataua n, Itoin Ngainan Mimitongim, ao ni kaoota, ni Mwaakam ni uea, n te aonaaba ae bwanin.

Karika Am Waaki bwa e na totokanikai, au Uea, ao kamangoriia Am kairiribai. Koroia, ngkanne, i bukira are e raoiroi n te maiu aei ao te maiu ae e na roko. Boni Ngkoe te Koaua, are Ko atai bwaai aika a raba. Bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, te Tia Kakabwarai buure, te Kabanea ni Kakabwaia.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app