Currently reading prayer in Kiribati. Return to Română.

Te Moantaeka

Te mare ni Baha’i bon te bonnano ao te iraorao imarenaia itera aika uoua. E ngae n anne ma a riai ni bwaina te rangi ni karaurau ao n riki n ikikinai anuaia i bon irouia. E riai te itoman ae e aki tootoki aio ni kamwaneauaaki n te boraraoi ae e nene, ao e riai n ae te kaantaninga bon te karikirakea te bonnano, te iraorao, ao te katiteuanaaki ao n roota te maiu ae akea tokina.

Bon te kainrou n te Bahá’í are te reita ae akea i aona ao kaotan raoi nanoia naaka uoman. Ao n aron anne, a riai ni kaota raoi nanoia ni koaua ma n atai nanoia ngaiia n tatabemaniia ao te berita are matoatoa are e karaoaki i marenaia e na riki bwa kabaeakiia n aki toki n iraorao ma n teimatoa n ti teuana n te maiu aei.

—‘Abdu’l-Bahá

Te Berita ni Mare, n te kibu are e na atongaki irouia n tatabemaniia te tia mareaki te aine ao te tia mareaki te mwane i mataia taan kakoaua uoman ke n raka ake a kariaiakaki iroun te Botaki n Tamnei bon aio, are e riai man te Boki are Moan te Tabu (Kitáb-i-Aqdas) are e kaangai:

“TI NA BON MAMAEKA NI KOAUA N ARON NANON TE ATUA.”

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app