Currently reading prayer in Kiribati. Return to Română.

Te Tataro ae e Kabaebae ae e Abwabwaki

Are e tangiria n atonga te tataro aio, ke e tei ao n rairaki nakon Te Atua, ao, ngke e tei i aon ana tabo, e na taraa te angaatai ao te angamaing, n aron ae e tataninga Ana nanoanga te Uea, te Kabanea n Nanoanga, te Moamoaaomata. Ngkanne ke e atonga aei:

O Ngkoe aia Uea aara nako ao te Tia karaoi taian karawa! I Butiiko irouia Naake Ngaiia Bongin-Rikiraken Oioim ae e aki nooraki, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ni karaoa au tataro bwa te ai are e na kabueki rabunanimata nako ake a kainai man Tamaroam, ao te oota are e na kairai nakon marawan Kaaniam.

Ke e tabeki baina n ai aron ae e bubuti nakon Te Atua—are e kakabwaiaaki ao ni karietataaki Ngaia—ao n atonga aei:

O Ngkoe are e kainnanoia te aonaaba ao are E tangiraki irouia aaba nako! Ko noorai ngkai n rairaki Nakoim, ao n taua Am roobu, are ni kakamwakurina e a tia ni mwaing iai te karikibwai. Boni ngai am toro, Ngkoe au Uea, ao natin Am toro. Ko noorai ngkai I tei n tauraoi ni karaoa are Nanom ao are Ko tangiria, ao n akea te bwai ae I tangiria bwa ti are Kukureim. I Butiiko ni Marawan Am nanoanga ao n Itoi ni Ngainan Am raoiroi bwa e na karaoia Am toro are Ko nano iai ma n tangiria. Ni korakoram are e riaon bwaai ni kabane ake a taekinaki ao n neboaki! O Ngkoe Te Atua, ae Atuau! Tai taratarai au kaantaninga ma au mwakuri, ma ko na tara Nanom are e a tia n otabwanini karawa ma aon te aba. N Aram ae Moan te Kakannato, O Ngkoe aia Uea aaba nako! I ti nano n are Ko nano iai, ao n tangira are Ko tangiria.

Ke katorobubua, ni bobaraaki ni kaboa ramwana ma aontano, e atonga aei:

Ko bon karietataaki i aon aia kabwarabwara tabeman ma ti Ngkoe, ao akea riki aia atatai ma ti Ngkoe.

Ke e tei ao n atonga aei:

Karika au tataro, Ngkoe te Uea, bwa te koburakenran ae maiu, are I kona ni maiu iai ni maanin Am tautaeka, ao n Atoatongko ni katoai nako aonaaba ake Am aonaaba.

Ke e tabeki baina ni bubutii, ao n atonga aei:

O Ngkoe are Mwaawam man naano ao tamnei are a rannako iai, ao n ain Am tangira are e a tia ni urarake te aonaaba ae bwanin! I Butiiko n Aram are rinanona Ko a tia iai ni kateimatoa Am karikibwai, n aki taua nakoiu are bon iai Iroum, O Ngkoe are E tautaekan aroia aomata! Ko noora te ianena, O Ngkoe au Uea, are e kawaekoa nakon mwengana ae kabanean te rietaata i aan umwan Ueam ao i nanoaan Am tabo n nanoanga, ao ae e aki kororaoi aei ae e ukoukora marawan Am kabwarabure; ao ae e rinano aei botakin Mimitongim, ao te karikibwai ae e kainnano aei ae e kan ataa Kaubwaim. Bon Am bwai te tautaeka n aron are Ko tangiria. I kaotia ma te koaua bwa Ko na bon neboaki n Am mwakuri nako, ao n iraki nanon Am kaetieti, ao n teimatoa n inaomata n Am tua.

Ke e tabeki baina, ao ni kaokiokia n atonga te Ara are Moan te Kakannato [Alláh’u’Abhá] tenua te tai. Ke e bobaraaki ni katokai baina i aon bubuanwaena i matan Te Atua—Te kakabwaiaaki ao te karietataaki—ao n atonga aei:

Ko noora, O Ngkoe Atuau, aron tamneiu ngke e kamwaingaki i nanon bwain nako rabwatau, ma ingaingana ni kan Taromauriiko, ma nanona ni kan Uringko ao n Neboiko; arona ni kakoauaa are e a tia ni kakoaua iai Newen Am Kaetieti n abanuean Am taeka ao karawan Am atatai. I tangiria, n arou aei, O Ngkoe au Uea, ni Butiiko bwaai ni kabane ake Iroum, bwa I aonga ni kaotiota kainnanou, ao ni kabubura Am kakabwaia ma Am kaubwai, ao ni kona ni kaota mamaarau, ao ni kaotiota Mwaakam ao Korakoram.

Ke e teirake ao n tabeki baina ni bubuti uoua te tai ni bubutii, ao ni kaangai:

Bon akea Te Atua bwa ti Ngkoe, Kabanean te Mwaaka, te Kabanea n Atataiaomata. Bon akea Te Atua bwa ti Ngkoe, te Tia Katabu, ni kauatabo n te moa ao n te toki. O Ngkoe, Atuau! Am kabwarabure are e a tia ni kamatoaai, ao Am nanoanga e a tia ni kakorakoraai, ao e a tia ni kautai Am wewete, ao e a tia ni kateirakeai Nakoim Am raoiroi. Antai ngai, ngkana tiaki, are e na kona n tei ni mataroan kaawan Kaaniam, ke ni katoka matau nakon oota ake a ootanako man karawan Nanom? Ko bon noora, Ngkoe au Uea, te karikibwai ae e rawawata aei ni karebwerebwe ni mataroan Am raoiroi, ao te tamnei ae tiotio nako aei are e ukoukora karaangan te maiu are akea tokina man bain Am kakabwaia. Bon Am bwai te tautaeka n taai nako, O Ngkoe are Uean aara ni kabane, ao au bwai butimwaean ao te angarake nanou nakon Nanom, Ngkoe te Tia Kariki taian karawa!

Ke e teirake ao n tabekarake baina tenua te tai, ao ni kaangai:

E korakora riki Te Atua nakon bwaai nako ake a korakora!

Ke e katorobubua ao, ni kabobaraaka ramwana nako aontano, ao ni kaangai:

Ko bon rangin rietaata i bukin aia nebo naake a kaan Nakoim bwa a na rierake nakon karawan Kaaniam, ke mannikiban nanoia naake a baabanennano Nakoim ni karekean mataroan te kawai n rin Nakoim. I kaotia ma te koaua bwa ko a bon tia ni kamimitongaaki i aon aroaro nako ao n tabu i aon aara nako. Bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, te Kabanea ni Karietataaki, te Kabanea ni Mimitong.

Ke e tekateka ao ni kaangai:

I kaotia ma te koaua nakon are a tia ni kakoaua iai karikibwai ni kabane, ao te Runga ni Karawa are e rietaata, ao kaain nako te Baretaiti are te kabanea n rietaata, ao i aoia riki bon te Newe are E Mimitong man te Oraitan are te kabanea ni mimitong, bwa boni Ngkoe Te Atua, ao bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, ao Teuare E a tia ni kaotaki bon te Kamiimi are e Raba, te Kanikina are e Kakaawaki, are rinanona manintaeka aika B ao E are a tia ni uaia n rarangaaki. I kaotia ma te koaua bwa Teuare Arana are e a tia ni koreaki iroun Kainikorobokin te Kabanea n Rietaata, ao are E a tia ni mwaneweaki n Ana Boki nako Te Atua, Uean te Kaintokanuea are e rietaata ao te aonaaba i nano.

Ke e kainetia ao n atonga aei:

O Ngkoe are Uean taian maiu nako ao te Tia Bwain bwaai nako aika a nooraki ao aika a aki nooraki! Ko bon noori rannimatau ma nanokaawakiu, ao n ongo au bwaebwaeti, ao tanginiweneiu, ao tangin nanou. Ni Mwaakam! Au kabwaka nako ake a tia n tauai man Kaaniam; ao a tia ni kararoaai au bure man Am botaki ae tabu. E a bon tia Am tangira ni karikirakeai, O Ngkoe au Uea, ao raurenakou Mairoum are e a tia n uruanai, ao raroau Mairoum are I a tia n rootaki iai. I Butiiko ni kawaim nako n te rereua aei, n taeka ake “Bon aei ngai. Bon aei ngai” are a tia n taekinna n te otabwanin aei, ao n ikeiken nako Am Kaotioti, ao karauraun angin nako Ingaabongin Kaotiotam, ni kataua bwa I aonga n tara Tamaroam ao n iri nanon baike i nanon Am Boki.

Ke e kaokioka atongan te Ara are Moan te Kakannato tenua te tai, ao ni bobaraaki ni katikui baina i aon bubuanwaena, ao e atonga aei:

Te nebonebo Nakoim, O Ngkoe Atuau, bwa Ko a tia ni buokai bwa Nna Ururingko ao n Neboiko, ao Ko a tia ni karekea ataakina irou Teuare Ngaia Rikiraken Bongin Am kanikina nako, ao Ko a tia ni karikai bwa Nna bobaraaki i matan Rikiam ni Uea, ao ni kamangorai i matan Arom n Atua, ao ni manga taekin baike a taekinaki n Newen Mimitongim.

Ke teirake ao n atonga aei:

Te Atua, ae Atuau! E a bwaoua nuukau n rawawatan au bure, ao e a uruanai au aki tatabeakin. N te tai are I iangoi iai au mwakuri aika a bubuaka ao Am moamoaaomata, e ran nako buroou i nanou, ao e a buro raraau i nanon iau. N Tamaroam, O Ngkoe are E kainnanoia te aonaaba! I maamaa n tabekaarake matau Nakoim, ao a nuka baiu aika a kariaria n taakin nakon karawan Am kakabwaia. Ko bon noora, Atuau, aron rannimatau ngke a tuukai man Uringam ma neboan Aroarom nako aika a raraoi, O Ngkoe Uean te Kaintokanuea are e Rietaata ao i aon te aonaaba are i nano! I Butiiko ni kanikinaean nako Ueam ao kamimiin nako Am tautaeka bwa ko na karaoia nakoia ake Ko tangiriia are e na riki bwa Am kakabwaia nakoia, O Ngkoe Uean taian maiu nako, ao e tau i bukin Am raoiroi, O Ngkoe Uean te nooraki ao te aki nooraki!

Ke e kaokiokia n atonga te Ara are Moan te Kakannato tenua te tai, ao ni katorobubua ao ni kaboa ramwana ma aontano, ao e kaangai:

Te nebonebo Nakoim, O Ngkoe Atuara, bwa Ko a tia ni karuoa nakoiira are e na uotiira ni kaniira Nakoim, ao ni kakatauraoi i bukira ma baike a raraoi ake a tia ni karuoaki mai Iroum n Am Boki nako ao Am Reirei. Kamanoira, ti Butiiko, O Ngkoe au Uea, mairouia naake akea nanon aia koaua ma aia katautau aika akea uaaia. Boni Ngkoe, ni koaua, te Korakora, te Kabanea n Ataibwai.

Ke e tabekarake atuuna, ao ni kainetia n tekateka, ao e atonga aei:

I kakoaua, O Ngkoe Atuau, nakon are a tia ni kakoaua naba iai naake Ko rineiia, ao are a tia ni kaota kakoauaan are a tia ni kakoauaa naba naake kaain te Baretaiti are te kabanea n rietaata ao naake a rarauniia Am Kaintokanuea ae mwaaka. Bon Am bwai abanuean te aonaaba ao karawa, Ngkoe Uean aonaaba nako!

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app