朝圣书简
选自《纪念日》
Currently reading prayer in Magyar. Return to 简体中文.

Ridván tábla (részletek)

„A Ridván-ünnep ... arról emlékezik meg, hogy Bahá’u’lláh egy tizenkét napos időszakban jelentette be Prófétai Küldetését a bagdadi Ridván-kertben 1863 április-májusában, és melyre Ő úgy utal, mint ’az Ünnepek Királyára’... . A Ridván-ünnep első, kilencedik és tizenkettedik napja Szent Nap ... . [Bahá’u’lláh] egy Táblában úgy utal ezen Bejelentésére, mint “a legnagyobb öröm napjára”, és a Ridván-kertet úgy írja le, mint ’azon Helyet, melyről az egész teremtésre szórta Ő Nevének, a Mindenek Felett Irgalmasnak ragyogását’. ... Küldetésének bejelentését hívei évente a tizenkét napos Ridván-ünnep formájában ünneplik meg [április 21-május 2.], melyet Shoghi Effendi ’az összes bahá’í ünnep közül a legszentebbnek és legjelentősebbnek’ nevezett.”

— Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

Ím, az Isteni Tavasz beköszöntött, ó, Legmagasztosabb Toll, mert a Mindenek Felett Irgalmas Ünnepe gyorsan közeleg. Mozdulj, és az egész teremtés előtt magasztald Isten nevét és zengd dicséretét, hogy minden teremtett dolog megújulhasson, és újjá születhessék. Szólj, és ne nyugodj. Az üdvösség napcsillaga ragyog Nevünk, az Üdvös láthatárán, minthogy Isten nevének királysága Urad, a mennyek Teremtőjének nevével díszíttetett. Állj ki a föld nemzetségei elé, és vértezd magad e Legnagyobb Név erejével, és ne légy azok közül való, kik haboznak. ...

Képes vagy-e, ó, Toll, e Napon mást is felfedezni Rajtam kívül? Mivé vált a teremtés és annak megnyilvánulásai? Mi lett a nevekkel és királyságaikkal? Hová tűnt minden teremtett dolog, látható és láthatatlan? Mi történt a világegyetem rejtett titkaival és kinyilatkoztatásukkal? Lám, az egész teremtés elmúlt! Nem maradt más, csak az Én Arcom, az Örökkévaló, a Ragyogó, a Mindenek Felett Dicsőséges.

Ez az a Nap, mikor semmi más nem látható, csak az Urad, a Kegyelmes, a Legbőkezűbb orcájáról sugárzó Fény ragyogása. Bizony, Mi ellenállhatatlan és mindent alávető uralmunknál fogva minden lelket elmulasztottunk. Majd egy új teremtést hívtunk létre az emberek iránti kegyelmünk jeléül. Én valóban a Mindenek Felett Bőkezű, az Örök Úr vagyok.

Ez az a Nap, mikor a láthatatlan világ emígyen kiált: „Mily áldott vagy te föld, mert Istened zsámolyává tétettél, és hatalmas trónusa talapzatává lettél.” A dicsőség birodalma pedig így szól: „Bárcsak életem áldozhatnám érted, mert Az, Ki a Mindenek Felett Irgalmas által Szeretett rajtad alapította meg uralmát Neve hatalmán keresztül, mely megígértetett minden dolgok számára, akár a múltból vagy a jövőből.” Íme a Nap, mikor minden édesen illatozó dolog parfümjét köntösöm illatából nyerte – a köntösből, mely az egész teremtésre szórta illatát. Íme a Nap, mikor a Mindenek Felett Irgalmas Akaratából az örökélet vize patakzott elő. Siessetek, szívetekkel és lelketekkel, és igyatok belőle mélyen, ó, magasságbéli Gyülekezet!

Mondd: Ő Az, Ki Annak a Megnyilvánulása, Ki a Megismerhetetlen, a Láthatatlanok Láthatatlanja, bárcsak meglátnátok. Ő az, Ki felfedte előttetek a rejtett és féltve őrzött drágakövet, bárcsak keresnétek azt. Ő az, Kit egyedül szeret minden dolog, legyen az a múltból vagy a jövőből. Bárcsak Feléje fordítanátok szíveteket és reményeiteket! ...

Kelj fel, és hirdesd az egész teremtésnek az örömhírt, hogy Az, Ki a Mindenek Felett Irgalmas, a Ridván felé irányította lépteit és belépett oda. Majd pedig vezesd az embereket az öröm kertjébe, melyet Isten Paradicsoma Trónusává tett. Mi téged választottunk, hogy leghatalmasabb Harsonánk légy, melynek hangja az egész emberiség feltámadását jelzi.

Mondd: Ez az a Paradicsomkert, melynek levélzetére a kijelentés bora a tanúbizonyságot véste: „Az, Ki eddig az emberek szeme elől rejtve volt, most korlátlan uralommal és hatalommal övezve megjelent.” Ez az a Paradicsom, ahol a levelek susogása hirdeti: „Ó, ti, kik a mennyekben és a földön lakoztok! Íme megjelent, mi korábban soha nem jelent meg. Az, Ki időtlen időktől elrejtette Arcát a teremtés szeme elől, most eljött.” Míg a zúgó szél az ágak között fújva kiáltja: „Az, Ki mindenek egyedüli Ura, most testet öltött. Istené a Királyság”, addig a folyó vizek mormolják: „Minden szem ujjong, mert Az, Kit eddig senki sem látott, Kinek titkát senki fel nem fedte, most a dicsőség fátylát fellebbentette és megmutatja a Szépség orcáját.” ...

Ez az a Nap, mikor Az, Ki Isten neveinek Kinyilatkoztatója, előlépett a dicsőség Szentélyéből és ezt hirdette mindeneknek a mennyekben és a földön: „Tegyétek félre a Paradicsom kelyheit és minden életadó vizüket, mert ím Bahá népe belépett az Isteni Jelenlét üdvös hajlékába, kortyolt az újraegyesülés borából, Uruk, a Mindent Birtokló, a Legmagasabb szépségének serlegéből.” ...

Érintsd meg az emberek szívét az egyedül Szeretett hívásával. Mondd: Ez Isten Hangja, ó, bár meghallanád. Ez Isten Kinyilatkoztatásának Hajnala, bár tudnád. Ez Isten Ügyének Hajnalpontja, bár felismernéd. Ez Isten parancsolatának Forrása, bár igazságosan ítélnéd meg. Ez a nyilvánvaló és a rejtett Titok; bár megláthatnád. Ó, világ népei! Dobjátok el mindeneteket nevemben, mely magasztosabb minden más névnél, és merüljetek el ez Óceánban, melynek mélységeiben a bölcsesség és a szavak gyöngyei rejlenek – az óceánban, mely az Én nevemben, a Mindenek Felett Irgalmasban hullámzik. Így parancsolja néktek Az, Kinél minden Könyvek Anyja van.

Ím eljött a Legszeretettebb. Jobb kezében nevének lepecsételt Bora. Boldog, ki Feléje fordul, iszik abból, és így szól: „Dicsőség Néked, ó, Isten jeleinek Kinyilatkoztatója!” A Mindenható igazságosságára! Az igazság ereje által feltárult minden rejtett dolog. Isten kegyelmének jeleként alászállott minden jótéteménye. Az örökélet vize teljességében kínáltatik az embereknek. A Szeretett keze körbehordoz minden egyes kelyhet. Jöjj hát, és ne habozz egy pillanatra sem. ...

Örvendezz túláradó szívvel, ó, Bahá népe, mikor emlékezetedbe idézed a legnagyobb boldogság Napját, a Napot, mikor az Időtlen Úr Nyelve megnyilatkozott, útra kelvén Hajlékából a Hely felé, ahonnan az egész teremtésre alázáporoztatta nevének, a Mindenek Felett Irgalmasnak ragyogását. Isten a tanúnk. Ha feltárnánk e Nap rejtett titkait, mindenki, ki a földön és a mennyekben lakozik, elalélna és elmúlna, kivéve azokat, kiket Isten, a Mindenható, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs megóv.

Oly mámorító Isten szavainak hatása Arra, Ki kétségtelen bizonyítékainak Kinyilatkoztatója, hogy Tolla nem mozdulhat tovább. E szavakkal fejezi be Tábláját: „Nincs más Isten csak Én, a Legmagasztosabb, a Leghatalmasabb, a Legkiválóbb, a Mindenek Tudója.”

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Magyar.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app