Currently reading prayer in Kiribati. Return to 简体中文.

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon te United States ao Canada

Are e mwamwananga nakon iteran mwakoro nako ni kabuta te reirei, iaon maunga, rereua, aaba ao taari ke wareka raoi te bubuti aei:

O te Atua! O te Atua! Ko nora mamarau, rinanou, ao mangoriu imataia Am karikibwai nako; e ngae n anne, I bon katuka au onimaki Iroum ao I teirake ni kabuta nakoa Am reirei nako ibuakoia Am toro aika korakora, ni katan iaon Mwaakam ao Korakoram.

O te Uea! Bon ngai te mannikiba ae mwaoto baina ao e kan kibarakea Am mwaawa ae akea tiana. E na kanga n reke nakoiu aei ma bon tii rinanon Am ibuobuoki ao Am nanoanga, Am kamatoa ao Am ibuobuoki.

O te Uea! Nanoangai ni mamarau, ao kakorakoraai ni Mwaakam. O te Uea! Nanoanga au aki konabwai, ao buokai ni Korakoram ao Kakannatom.

O te Uea! Ngkana ikeiken te Tamnei ae Raoiroi e kamatoa te karikibwai ae bon te kabanea ni ngore, e karekei bwaai ni kabane nakon are tangiria ao ni bwaini bwaai nako ake e nano iai. Ni koaua, Ko a bon tia ni buokia Am toro n taai aika nako ao, e ngae ngke kabanean ngoreia Am karikibwai, kabanean rinanoia Am toro ao kabanean aki kakawaki ibuakoia ake a maeka n te aba, rinanon Am katabuaki ao Korakoram a tia ni moan bwai iaoia kabanea ni mimitong ibuakoia Am aomata ao kabanea ni kakannato ibuakoia botanaomata. Aongkoa ngkekei bon taian manibeti, a riki bwa ai bwanuean mannikiba aika falcons, ao ngkekei ngkoa bon taian ranga n ran aika uarereke, a riki bwa ai taari, rinanon Am tituaraoi ao Am nanoanga. A riki, rinanon Am akoi ae korakora mwaitina, itoi aika raneanea iaon oraitanin te kairiri, mannikiba anene inanon rootin te onaroka ae akea tokina, raian a bekorara inanon buakonikain te atatai ao te niniwana, ao kuua a uaua inanon marawan te maiu.

Ni koaua, bon Ngkoe te Nanoanga, te Mwaaka, te Korakora, ao Katokia Nanoanga.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app