Currently reading prayer in Kiribati. Return to 简体中文.

Au Uea, ao Atuau ao au Tabo ni Motirawa man korakaiu! Otangau ao te Tia Kakaawakin man korakaiu! Au nono ao au Tabo ni Kakaawakin n tain te kangaanga ao n tain te maroaa bon iriau, n au tai n rawawata bon karauan nanou ao ngkana ti ngai bon raou ae e tangiraki. Te Tia Kamwaawai kananokaawaki nako ao te Tia Kabwarai au bure!

I bon rairaki raoi Nakoim, ao ni bubutii n tataro Nakoim ma nanou ni kabanea, ma au iango ma neweu, bwa Ko na kamanoai man bwaai nako ake aki bootau ma Nanom, n te tai aei, ae bon Tain Waakin Am katiteuana n Tamnei, ao ni kaitiakai man aeka ni kabarekareka ake a na tuukai man Ukoukoram, n itiaki ao n aki bareka, are nunikain Am raoiroi.

Au Uea, nanoangaiia aika a kainnano, ao kamarurungiia aoraki, ao tiringa uran te taka.

Kakukureia te nano are e mena iai ain Am tangira are e bae n ura iai ain Am tangira n tamnei.

Kabaea Umwan Am katiteuana n Tamnei ma bwain kabaebaen te katabuaki ao kamenaa i aon atuu baunuean Nanom.

Kaootaa moau n ootan Matan Am Tituaraoi ao kairiirai n ukoukoran Am mataroa ae tabu.

Karika nanou bwa e na onrake n tangiran Am karikibwai nako ao katauai bwa I aonga n riki bwa kanikinaean Am nanoanga, ao kanikinaean Am bwai-n-aakoi, te tia karikirakeiia aika a tabu i buakoia aika ko tangiriia, bwa e na bane nanou Nakoim n atoatong Arom nako, ao ni mwaninga arou ma n ti ururing ake bon Am bwai.

Atuau, Atuau, tai tuuka nakoiu kamaeun angin Am kabwarabure ao Am aakoi ao tai kamwaawaai man koburaken ranin Am ibuobuoki ao Nanom.

I aan nuun bain Am kakaawakin kamenaai bwa Nna motirawa, ao karekea nakoiu Am taratara ae e kakaawakin.

Kariaia neweu bwa e na takaruaa Aram i buakoia Am aomata, bwa e aonga n irakeaki i nanon baronga aika a korakora ao koburaken karaangan Neboam.

Bon Ngkoe, ni koaua, te Tamaroa, te Mimitong, te Mwaaka, te Konai Bwaai nako!

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app