Currently reading prayer in Kiribati. Return to 简体中文.

Te Tataro ae e Kabaebae ae te Nuka n Abwabwaki

E na anaaki ni katoa bong, n te ingaabong, te tawanou ao te tairiki

Are e kan tataro, e na teboki baina, ao ngke e tabe n teboki, e atonga aei:

Kamatoai baiu, O Ngkoe Atuau, bwa e aonga n taua Am Boki ma aron te baabanennano bwa a aonga n akea korakoraia kaain te aonaaba i aona. Kaawakinna, ngkanne, man karaoan baike e aki katauaki iai. Boni Ngkoe, ni koaua, Moan te Mwaaka, te Kabanea ni Korakora.

Ao ngke e tabe n teboki matana, ke e atonga aei:

I a tia n raira matau Nakoim, O Ngkoe au Uea! Karikia n oota man Moamoam. Kamanoa, ngkanne, man rairakina nakon temanna riki ma ti Nakoim.

Ke e teirake, ao ni kaaitara te Qiblih—Boton te Nebonebo, are i Aakora, ao ke e atonga aei:

E a tia ni kaotia Te Atua bwa akea riki Te Atua ma ti Ngaia. Bon Ana bwai abanuean nako te Kaotioti ao te karikibwai. E a bon tia, ni koaua, ni kaotiota Teuare Ngaia Bongin Rikiraken te Kaotioti, are E taetae i aon Tinai, are Rinanona are E a tia ni karikaki te Oraitan ae Kakannato bwa e na oota, ao e a tia n taetae iai Kain te Rote are e aki kona n riaoaki, ao Rinanona are e a tia n tabekaki te wewete nakoia ake i karawa ao aika i aon te aba: “Nooria, E a roko Teuare te Kabanea ni bwaibwai. Te aonaaba ao karawa, te mimitong ao te tautaeka bon Ana bwai Te Atua, aia Uea aomata ni kabane, te Tia Bwaina te Kaintokanuea are i eta ao n te aonaaba are i nano!”

Ngkanne, ke e bobaraaki, ma baina ni kawenei i on bubuanwaena, ao n atonga aei:

Ko bon karietataaki i aon au nebo ao aia nebo naaka i rarikiu, i aon riki au kabwarabwara ao aia kabwarabwara ni kabane ake i karawa ao ni kabane aika i aon te aba!

Ngkanne, e tei ma baina aika e taakin, nanon baina n tararake nakon matana, ke e atonga aei:

O Ngkoe Te Atua, tai kabwara nanon teuare e a tia ma tabonibaina ni bubuti, n nimta kaon Am nanoanga ao Am raoiroi, O Ngkoe are Ko bon kaota te nanoanga ao bon Ngkoe te Kabanea n Nanoanga!

Ngkanne, ke e tekateka, ao n atonga aei:

I kaotia ni kakoaua Am katiteuana ao ae ti temanna Ngkoe, ao bwa boni Ngkoe Te Atua, ao bon akea riki Te Atua temanna i Rarikim. Ni koaua, ko a bon tia ni kaota Am Waaki, ni kakoroa nanon Am Boraraoi, ao ni kaukaa nako mataroan Am raoiroi nakoia ni kabane ake a maeka i karawa ao i aon te aba. Te kakabwaia ao te rau, te kamauri ao te mimitong, bwa e na mena i aoia ake Ko tangiriia, ake a tia n aki rootaki man rairakiia nako Mairoum man bibitaki ao angaraoi n te aonaaba, ao n tia n anga bwaai nako, n te kaantaninga ni karekean are iai iroum. Boni Ngkoe, ni koaua, te Kakabwarabure, te Kabanea n Ataataiaomata.

Ngkana iai temanna are e rineia n atonga te kibu aei nakon are te kibu are e abwabwaki n taekana aei: “E a tia ni kaotia Te Atua bwa bon akea riki Te Atua ma ti Ngaia, te Buoka n te Kanganga, ao te Maiu i bon Irouna,” e na bon tau. Ao n te aro anne, e na bon tau naba ike e mena iai, ngke e tekateka, n rineia n atonga te kibu aei: “I kaotia ma te koaua n Am katiteuana ao n ti temanna Ngkoe, bwa boni Ngkoe Te Atua, ao bon akea riki Te Atua i Rarikim.”

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app