Currently reading prayer in Kiribati. Return to Português.

Te Moan Taeka

Raao a bon tia n ataa aron kakaawakina are E a tia Bahá’u’lláh ni kataua i bukin te tataro ae e kabaebae ao kakaraoan nanon te aki-mamatam, ao iai baike a na karaoaki n irekereke ma tuua, n aron karaoan mwakuri ni kaitiaki, te mwamwananga ao te kabomwi ngkana a aki anaaki tataro, ake a katukaki taekaia bwa a na karaoaki n taabangaki karaoaia. Te kawai aei are e nang karaoaki nanona. Ngaia are kaetietin nako tuua ake a irekereke ma te tataro ae e kabaebae ao te aki-mamatam a bwainaki ngkai n akea manga katukaia.

Ti a tia naba ni baaireia bwa e a bon roko te tai irouia kaain te Bahá’í n aaba nako bwa a nang karini i nanoia taekan te Kitáb-i-Aqdas aikai: “E a bon tia ni katauaki bwa ni kabane taan onimaki iroun Te Atua, Uean te Motikitaeka, bwa a na kakaraoia, ni katoa bong, kaitiakan baia ao mataia, ao n tekateka ao, n rairaki nakon Te Atua, ni kaokiokia n atonga ‘Alláh-u-Abhá’ ruabwi ma nimaua te tai. Anne bon Ana kaetieti te Tia Karaoi Karawa ngke E anga, ma korakoran Arona ni uea, E kateia bwa E na toka i aon kaintokanuean Arana nako.” Ti na bane n rinanoa te taneiai n tamnei ae te kakorakoraaki n tamnei are e a uotaki nakon tamneia aomata n te kawai n taromauri n iango ni kanano ae bebete aei.

— Te Auti ni Motiraoi n te Aonaaba. 28.12.99

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app