Tablets zum Göttlichen Plan
Currently reading prayer in Kiribati. Return to Deutsch.

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon te United States ao Canada

Ibukiia aika a mwananga i bukin te kabuti reirei nakon taabo nako ma ni mwamwananga n taabo aika a ianena; e kona n atonga te tataro aei ni bong ao ni ngaina.

Te Atua, Atuau! Ko noorai ngkai e otabwaniniaki nanou ao ni katikaki nakon Abanueam ae e mimitong, n urarake n ain Am tangira i buakoia aomata, bwa te tia uataeka i bukin Abanueam n taabo aika a bati ao ni uamaae aikai, ni koreaki man bwaai ni kabane ma ti ngkoe, ni kaakeaa te motirawa ao te mwengaraoi, n raroa nako man mweengau are I mamaeka iai, n riki bwa te tia ti-otio n taabo aikai, te ianena ae e bwakara aontano, ni karinanoai i matan atibun Am Mataroa ae e karietataaki, n ongeaaba nakon Am karawa ae e rietaata mimitongina, ma n Taromauriiko n auan te tairiki ao n tabwenan te ingabong, ao n Bubutiiko man onnon Nakoim n te ingaabong ao n te tairiki bwa Ko na buokai rinanon am tituaraoi ni beku i nanon Am Waaki, ni kataorababaa nako kiraroa Am reirei ma ni karietataa Am taeka n iteran te aonaaba aika i mainiku ao i maeao.

Te Uea! Kakorakora nuukau ao karikai bwa Nna kona ni beku Ibukim ma te nanokorakora, ao tai katukai n ti ngai, ni maroaa ao n aki konabwai n taabo aikai.

Te Uea! Kariaia bwa Nna irekenrao ma Ngkoe n tain maroaau, ao riiki bwa Raou n taabo aika a ianena aikai.

Ni koaua, bon Ngkoe te Tia kamatoaia naake Ko bon taku bwa Ko nano irouia ake ko bon tan-giria ao ni koaua, bon Ngkoe te Korakora, te Maiu i bon Irouna.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app