Tablets of Visitation
Selections from Days of Remembrance
Currently reading prayer in Kiribati. Return to English.

(E wawarekaki te Tabureti aio i Bangotaia Bahá’u’lláh ao te Báb. E kakabonganaki naba n Aia bong ni kauring.)

Kamoamoaam are e a tia ni ing ootana man Rabwatam ae moan te kakannangaki, ao te mimitong are e a tia n ootanako man Tamaroam ae raneanea, e na mena Iroum, O Ngkoe ae riki-ni bwain te Kakannato, ao Uean te Aki-Totoki, ao aia Uea kaain karawa ni kabane ao kaain te aonaaba ni kabane! I kaotia ma te koaua bwa Rinanom are a kaotaki iai rietaatan te Atua ma Ana tautaeka, ao inauean te Atua ma Ana tamaroa, ao Itoiningainan nako taai ake a bwakanako a tia ni kaotanakoi ootaia aika a raneanea ni karawan Am babaaire ae aki kona ni bibitaki, ao Tamaroan te Aki-nooraki e a tia n ootanako iaon oraitanin te karikibwai. I manga kaotia riki ma te koaua, bwa ni ingin Am Kainikoroboki n anga Am kaetieti are “Riiki Ngkoe” e a bon tia ni kamatoaaki, ao Ana karaba te Atua e a tia ni kaotaki, bwaai ni kabane a bane ni karikaki, ao n tia naba ni karuoaki Kaotioti nako ibukina.

I kaotia naba, bwa rinanon Tamaroam e a bon tia n oti iai tamaroan Teuare e Tangiraki, ao ni Moam e a bon tia ootanako moan Teuare Maaten-te-nano, ao rinanon Ana taeka Wiim Ko a bon tia ni motiki taekan bwaai ni kabane aika a karikaki, ni karikiia akana a Tangiriko bwa a na rierake nakon taubukin te mimitong, ao ake a aki bwa a na bwaka nako nanon te kinono ae akea tokin kabina.

I kaotia ma te koaua bwa ane e Kinako e boni kinaa te Atua, ao ane e roko Iroum ao e bon roko iroun te Atua. E korakora kakabwaiakin ane e Kakoauako, n Am kanikina nako, ao n tia ni kamangoria i matan Rietaatam, ao n tia n reke rinena ni kaaitibo ma Ngkoe, ao n tia naba ni karokoa ni kukurein Am kaantaninga, ma ni kakatobibia Rarikim, ao n tei i matan Am kaintokanuea. E na roko te tekebuaka nakon ane e a tia ni karitei Nakoim, ni kakeweko, n rawa n butimwai Am kanikina, ni kauntabaa Ueam, ao ni Kaaitarako, ni kaota te kainikatonga i Matam, ao ni kauntabai Am kaotioti nako, ao ni birinako man Am tua ao Am tautaeka, ao ni warekaki ibuakoia taan aki kakoauaa te Aro are a tia araia ni koreaki n tabonibain Am motikitaeka iaon Am Atinikoroboki aika a Tabu.

Uoti ma te aabebete nakoiu, Atuau ao Au Tangira, ikeiken Am nanoanga aika a tabu, n Angatain Am ataataiaomata, bwa a aonga ni kararoaai nako boni mairou ao man te aonaaba nakon oon Am tabo ike ko mena iai. Ko mwaaka ni karaoa are Ko bon taku Ni koaua, Ko a bon tia n rangi n rietaata iaon bwaai ni kabane.

Uringan te Atua ma Kamoamoaana, Mimitongina ma Tamaroana, a tiku i Aom, Ngkoe ae bon Tamaroana! I kaotia ma te koaua bwa matan te karikibwai e tuai man tataraa temanna ae e a tia ni karaoaki te aki eti nakoina n ai Arom. Ni kabane bongin Maium ko a bon tia ni iinako ibuakon marawan te karawawataaki. N te taina Ko bon kabaeaki n taian taurekereke; n te taina naba ao Ko taboraaki n aia kabaang Am kairiribai. N aki mutiakin baikai ni kabane, Ko bon waaki n tuangia aomata nako bwa a na karaoa are Ko a tia n tuangaki mairoun Teuare Ngaia Moaia Ataibwai, te Katoki ni Wanawana.

E bia riki tamneiu bwa te karea nakon aki-eti ake Ko a tia kamarakaki ibukiia, ao oin aomatau bwa boon mwiin kaangaanga ake ko a tia n rinanoi. I bubuti nakon te Atua, Rinanom ao rinanoia ake a tia ni kaootaki moaia n tamaroan ootan Moam, ao te koraki naba ake a tia ni irii nanon taeka ake a tuangaki, ibukin Tangiram, bwa a na bane ni kamwaawaaki rabuna ni mata ake a mena i Marenam ma Am aomata, ao ni kareerekea nakoiu raoiroin te aonaaba aei ao are e na roko. Boni Ngkoe ni koaua, Moan te Mwaaka, te Katoki ni Kamoamoaaki, te Kabanea ni Mimitong te Kakabwara bure, te Karaunano.

Te Uea ae Atuau, kakabwaiaa te Kai-te-Rote ni Karawa ma baana nako, bwebwena ma mwangana nako ao tirina ni kabane, bwa a na teimatoa ni irii teimatoan Anuam nako aika moan te Raraoi. Kamanoa man aia mwakuri ni ioawawa taani kakiriwe ma taani motibuaka. Ngkoe ni koaua, Moan te Mwaaka, te Kabanea ni Korakora. Te Uea ae Atuau, kakabwaiaia naba Am toro mwaane ao am tabonibai aine ake a tia ni karokoia Iroum. Boni Ngkoe ni koaua, te Ataataiaomata, ae akea tokin Ana tituaraoi. Akea riki te Atua bwa bon ti Ngkoe, Moan te Nanoanga, te Katoki n Tituaraoi.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app