Currently reading prayer in Kiribati. Return to English.

Te Atua ae E Nanoanga! Tooro aikai a rairaki nakon Am abanuea n ukoukora Am tituaraoi ao am bwai n aakoi. Te Atua! Karikii nanoia bwa a na raoiroi ao n itiaki n te aro bwa a aonga ni kona n butimwaea Am tangira. Kaitiaki ao katabui tamnei bwa e aonga otan Taain te Koaua n otanako irouia. Kaitiakii ao kamwawai maata bwa a aonga n nora Otam. Kaitiakii ao kamwawai taninga bwa a aonga n ongo ana wewete Am abanuea.

Te Uea! Ti bon ngore, ma ko bon korakora. Ni koaua, ti bon kainnano, ma ko bon kaubwai. Ngaira taan ukeuke, ao Ngkoe bon Ngaia are ti Ukoukoriko. Te Uea! Nanoangaira ao kabwarai ara bure, anganira te konabwai ao te nano n tauraoi bwa ti aonga n tau ni butimwaea nanom ao ni katikaki nakon Am abanuea, bwa ti aonga ni moi man Am ran ni kamaiu ae akea tokina, bwa ti na niniaki n ain Am tangira, ao ni kamaiuaki man ikeiken te Tamnei ae e Raoiroi n te tienture ae e ota aio.

Te Atua, Atuau! Karuoa am taratara n tangira n akoi nako aon te ikotaki aio,. Kamanoia n tatabemaniia ao ni kabane inanon Am tararua ao iaan Am kamanomano. Karuoa nako aon tamnei aikai taian kakabwaia ni karawa. Kateboia inanon marawan Am nanoanga, ao kamaiuia n ikeiken te Tamnei ae e Raoiroi.

Te Uea! Anga am buoka ae e tituaraoi ao am kamatoa nako aon te tautaeka ae e motiraoi aio. Te aono aio e wene iaan nuun Am kamanomano, ao aomatana a beku Ibukim. Au Uea! Kataua ibukiia te tibwanga mai karawa ao karekea waanakon Am tituaraoi ao Am mwamwannano ae e taonako man bwakanako. Kataua ibukin te aono ae e karietataaki aei bwa e na teimatoa te karinerine nako aona, ao kariaia bwa e na karinaki inanon Am abanuea.

Bon Ngkoe te Mwaaka, Kabanea ni Korakora, te Nanoanga ao bon Ngkoe te Tituaraoi, te Akoi ao Uean te Tamaroa ae e aki kona n toki.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app