Currently reading prayer in Kiribati. Return to Esperanto.

Ngkoe ara Uea ae e aakoi! Ko a tia ni karika te botannaomata nako man te riki ae ti te aekana, Ko a tia ni katauia bwa kaain te mweenga ae ti teuana, ao a tei i Matam ae Moan te Tabu, bwa Am toro ao te botannaomata a bane ni kaawakinaki i aan Umwam. Natim a uaia ni botaki i aon Am taibora n ataataiaomata ao n tia n riki n oota man tauran Am bwai ni kakaawakin.

Te Atua! Ko aakoi nakoia ni kabane, Ko a tia ni kakaawakiniia ni kabane. Ko anga te maiu nakoia ni kabane, Ko a tia n anganiia ni kabane aomata te konabwai ao te wanawana ao ni kateboa te botannaomata inanon marawan Am nanoanga.

Ngkoe ara Uea ae e aakoi! Kabooi nanoia Aaro nako ao aaba nako bwa teuana te aba, bwa a aonga n nooriia n tatabemaniia nako bwa te utuuna, ao te aonaaba ae bwanin bwa kaain te mweengana. Bwa a na kona ni kabane ni uaia ni maeka n te boraraoi ae e kororaoi.

Te Atua! Irakea ieta maniuan te botannaomata ae ti teuana.

Te Atua! Katea te Raoi ae Moan te Kakannato.

Ko na katomai, te Atua, nanora ni kabane.

Ngkoe te Tama ae aakoi! Atuau! Kakukurei nanora rinanon boiararan Am tangira. Kaootai matara rinanon ootan Am kairiiri. Kakukurei taningara ma tangin Am Taeka, ao kamanoira ni kamanomanon Am kakaawakin.

Bon Ngkoe te Mwaaka ao te Korakora, bon Ngkoe te Tia Kabwarai-buure ao bon Ngkoe are E mamanuokin aia aki kororaoi botannaomata nako.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app