Au Uea, ao Atuau ao au Tabo ni Motirawa man korakaiu! Otangau ao te Tia Kakaawakin man korakaiu! Au nono ao au Tabo ni Kakaawakin n tain te kangaanga ao n tain te maroaa bon iriau, n au tai n rawawata bon karauan nanou ao ngkana ti ngai bon raou ae e tangiraki. Te Tia Kamwaawai kananokaawaki nako ao te Tia Kabwarai au bure!

I bon rairaki raoi Nakoim, ao ni bubutii n tataro Nakoim ma nanou ni kabanea, ma au iango ma neweu, bwa Ko na kamanoai man bwaai nako ake aki bootau ma Nanom, n te tai aei, ae bon Tain Waakin Am katiteuana n Tamnei, ao ni kaitiakai man aeka ni kabarekareka ake a na tuukai man Ukoukoram, n itiaki ao n aki bareka, are nunikain Am raoiroi.

Au Uea, nanoangaiia aika a kainnano, ao kamarurungiia aoraki, ao tiringa uran te taka.

Kakukureia te nano are e mena iai ain Am tangira are e bae n ura iai ain Am tangira n tamnei.

Kabaea Umwan Am katiteuana n Tamnei ma bwain kabaebaen te katabuaki ao kamenaa i aon atuu baunuean Nanom.

Kaootaa moau n ootan Matan Am Tituaraoi ao kairiirai n ukoukoran Am mataroa ae tabu.

Karika nanou bwa e na onrake n tangiran Am karikibwai nako ao katauai bwa I aonga n riki bwa kanikinaean Am nanoanga, ao kanikinaean Am bwai-n-aakoi, te tia karikirakeiia aika a tabu i buakoia aika ko tangiriia, bwa e na bane nanou Nakoim n atoatong Arom nako, ao ni mwaninga arou ma n ti ururing ake bon Am bwai.

Atuau, Atuau, tai tuuka nakoiu kamaeun angin Am kabwarabure ao Am aakoi ao tai kamwaawaai man koburaken ranin Am ibuobuoki ao Nanom.

I aan nuun bain Am kakaawakin kamenaai bwa Nna motirawa, ao karekea nakoiu Am taratara ae e kakaawakin.

Kariaia neweu bwa e na takaruaa Aram i buakoia Am aomata, bwa e aonga n irakeaki i nanon baronga aika a korakora ao koburaken karaangan Neboam.

Bon Ngkoe, ni koaua, te Tamaroa, te Mimitong, te Mwaaka, te Konai Bwaai nako!

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app