Currently reading prayer in Svenska. Return to Nederlands.

Denna skrift läses vid Bahá’u’lláhs och Bábs gravhelgedomar. Den används även ofta på deras åminnelsedagar.

Den lovsång, som brutit fram från Ditt mest vördnadsvärda Jag och den härlighet, som lyst fram från Din mest strålande skönhet, vile över Dig, o Du, som är Storhetens uppenbarelse och Evighetens konung och Herren över alla, som är i himmelen och på jorden! Jag vittnar om, att genom Dig uppenbarades Guds överhöghet och Hans herravälde, Guds majestät och Hans storhet och att den urgamla praktens morgonstjärnor har spridit sin strålglans i Ditt oåterkalleliga påbuds himmel och den Osynliges skönhet lyst fram över skapelsens horisont. Jag vittnar dessutom om att Du, med blott ett penndrag, har genomdrivit Din befallning ’varde’ och avslöjat Guds dolda hemlighet, kallat till liv allt skapat och sänt ned alla uppenbarelserna.

Jag bär dessutom vittnesbörd om, att genom Din skönhet har den Tillbeddes skönhet avtäckts och genom Ditt anlete har den Åstundades anlete lyst fram och att, med ett ord från Dig, har Du dömt mellan allt skapat och låtit dem som är hängivna Dig uppstiga till härlighetens höjder och de otrogna falla ned i den djupaste avgrunden.

Jag bär vittnesbörd om att den som lärt känna Dig har lärt känna Gud och att den som nått Din närhet har nått Guds närhet. Stor är därför hans sällhet som har trott på Dig och på Dina tecken och har ödmjukat sig inför Din överhöghet, erhållit äran av att möta Dig och ernått Din viljas välbehag, kretsat runt Dig och stått framför Din tron. Ve honom som har syndat mot Dig och förnekat Dig och tillbakavisat Dina tecken, bestridit Din överhöghet och rest sig upp mot Dig, vuxit sig högmodig inför Ditt anlete och ifrågasatt Ditt vittnesbörd, flytt från Ditt styre och Ditt herravälde och blivit räknad till de otrogna vars namn ristats med Din befallnings fingrar på Dina heliga skrifttavlor.

Sänd då till mig, o min Gud och min älskade, från Din barmhärtighets och Din kärleksfulla godhets högra sida, Din ynnests heliga fläktar så att de må föra mig bort från mig själv och från världen till Din närhets och Din närvaros förgårdar. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Du är i sanning överlägsen allt.

Guds hågkomst och Hans lovord och Guds härlighet och Hans prakt vile över Dig, o Du, som är Hans skönhet! Jag bär vittnesbörd om, att skapelsens öga aldrig har skådat en lika förorättad som Du. Alla Ditt livs dagar var Du nedsänkt i en ocean av vedermödor. En tid var Du i kedjor och i bojor, en annan tid hotades Du av Dina fienders svärd. Trots allt detta bjöd Du ändå alla människor att följa det, som föreskrivits av Honom, som är den Allvetande, den Allvise.

Må min ande bliva offrad för de oförrätter Du fick lida och min själ utgöra försoningen för de motgångar Du fick utstå. Jag bönfaller Gud, vid Dig och vid dem, vars ansikten lysts upp av strålglansen hos ljuset från Ditt anlete och som av kärlek till Dig har iakttagit allt det vartill de var bjudna, att avlägsna de slöjor som har kommit mellan Dig och Dina skapade varelser, att förse mig med denna och den kommande världens goda. Du är i sanning den Allsmäktige, den mest Upphöjde, den Allhärlige, den allt Förlåtande, den mest Medlidsamme.

Välsigna, o Herre, min Gud, det gudomliga Lotusträdet och dess blad, dess grenar, dess kvistar, dess bladskaft och dess sidoskott, så länge Dina mest framstående titlar varar och Dina mest vördnadsvärda egenskaper består. Skydda det då från angriparens åverkan och tyranniets härskaror. Du är i sanningen den Allsmäktige, den Mäktigaste. Välsigna även, o Herre, min Gud, Dina tjänare och Dina tjänarinnor, vilka har nått fram till Dig. Sannerligen, Du är den Allvälgörande, vars nåd är obegränsad. Ingen Gud finns utom Du, den allt Förlåtande, den mest Givmilde.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app