Currently reading prayer in Kiribati. Return to Русский.

Taburetin te Ai

N aran te Atua, Bwain Ngkoa Ngkoa, te Kabanea ni Korakora.

Ni koaua ao nanoia naake a kokoaua a kanaki n ain te raurenako: E nga raitiitin otan Moamoam O ae Ko Tangiraki irouia aonnaba?

Naake a uakaan Nakoim a tia ni kitanaki inanon rotongitongin te urubeke: E nga raneanean ingabongin te manga kaitiboaki ma Ngkoe, O Ae Ko Tangiraki irouia aonnaba?

Rabwataia ake Ko rineia a wene n ruru iaon taian tano i kiraroa: e nga marawan Menam ikai, O te Tia Katikinanoi aonnaba?

Baai aika a ingainga a mwemwekaki nakon karawan Am akoi ao Am tituaraoi: E nga karaun Am Angaanga, O te Tia Kaekai aonnaba?

Taan iowawa a tia n teirake ni kakiriwe ni katoai taabo nako: e nga korakoran Am kainikoroboki ae e katabuaki, ae e aki kona ni kaaitaraki, O Ngkoe Te Tia Tokanikai iaon aonnaba nako?

Kaukauiia kamea e nene n itera nako: e nga raianin te buakonikai ni Mwaakam, O te Tia Kaetietii aonnaba nako?

Te mwaitorotoro e a tia ni komakiia aomata nako: E nga kabuebuen Am tangira, O Ain taian aonnaba?

Te kabuanibwai e a roko n rietaatana: A nga kanikinaean Am ibuobuoki, O Te Tia Kamaiuia taian aonnaba?

E a tia te rotongitong n otabwaniniia angiia aomata: E nga otamwaakan Raneaneam, O Otanakon taian aonnaba?

Roroaia aomata a reena nako n te kairiribai: A nga kabaangin Am karekekai, O Te Tia Urui taian aonnaba?

Te kamaemaeaki e a roko ni kabin rinanona: A nga kanikinaean Mimitongim, O Mimitongin taian aonnaba?

Taian karawawata a tia n kaikuaka te Tia Kaotiota Aram, te kabanea n Nanoanga: e nga kakukurein Ngainan aomarin Am Kaotioti, O Kakukurein taian aonnaba?

Te nakonnano e a tia ni bwakariia aomata n te aonnaba: A nga kanikinaean Am kakukurei, O te Tia Kakukureia taian aonnaba?

Ko nora Kaotin te Karangaina Am kanikina n rabunaki n taian kaoti aika a riaboro: A nga tabonibain Mwaakam, O Korakoran taian aonnaba?

Te bwatakataka e a tia n taoniianako aomata ni kabane: E nga karaangan Am tituaraoi, O Te Tia Nanoangaia kaain taian aonnaba?

Te mwangainrang e a tia ni kabaeia aomata nako: A nga karabwataakin te kamwawaaki, O Uean taian aonnaba?

Ko nora Teuae Kabureaki aio ae maroaa inanon kakionakoana mai abana: A nga taan kairua ni karawan Am Kaetieti, O Uean Taian aonnaba?

I a tia ni katioaki n te aba ae ianena: A nga kanikinaean Am kakaonimaki, O Te Tia Onimakinaki n Taian aonnaba?

Kammarakin te mate e a tia n tauiia aomata nako: E nga utin Am marawa ibukin te maiu ae akea tokina, O Maiun taian aonnaba?

Ana wirikiriki Tatan, e a tia n ikeike nakoia karikibwai ni kabane: E nga atibun karawan Am ai, O Otan taian aonnaba?

Mangingin te kaibwabwaru e a tia ni kabarekaia angiia te botanaomata: A nga ngainan aomarin te itiaki O ae Ko Tangiraki n taian aonnaba?

Ko nora Teuare e Kabureaki aio n rabunaki n taian mwakuri ni iowawa ibuakoia kaain Syria: E nga raitiitin Am ota n te karangaina? O Ngkoe Otan taian aonnaba?

Ko norai ae I katabuaki n taetaenikawai: Ao ngkanne mai ia ae e na bwebwerake Eenikunam, O Naitengkaren taian aonnaba?

Angiia aomata a otabwaniniaki n taian katautau ao iango aika akea nanoia: A nga kanikinaean am kakaonimaki, O Te Tia Kakoaua ibukin taian aomata?

E a bwabwa Bahá inanon marawan te kabuanibwai: E nga te Aake ibukin Kamaiuam, O te Tia Kamaiui taian aonnaba?

Ko nora Ngainan aomarin Am Taetaenikawai inanon rotongitongin te karikibwai: E nga taain karawan Am akoi, O te Tia Anga te Ota nakon taian aonnaba?

Tauran te koaua ao te itiaki, te kakaonimaki ao te karineaki, a tia n tiringaki: A nga kanikinaean Unim ni Kabomwi, O te Tia Kamwaingi taian aonnaba?

Ko kona n nora temanna ae e tei n tiambion Ibukiu, ke ae ni iangoi bwaai ake a tia ni bwakaria inanon kawain Ana tangira? Ngkai ao e tei moa Au kai-ni-koroboki, O ae ko Tangiraki n taian aonnaba.

Mwaangau te Kai te Rote ni Karawa e wene ni mwaoto ni korakoran ukin te katauaki ibukina: A nga taian buraeki n Am ibuobuoki, O Te Tiambion n taian aonnaba?

Te Ubu aio e raba ibuakon bubun te taetae n aki akaaka: A nga beebeten angin Am nanoanga, O Te Tia Nanoangaia taian aonnaba?

Kamwarain te maiu ae katabuaki e kabarekarekaaki irouia aomata aika a babakanikawai: E nga te kunnikai ae tabu, O te Tia Katamaroai taian aonnaba?

Marawan te akoi e aki kakamwakuri ibukin mwakuri ake a karaoi aomata: A nga naon Am Tituaraoi, O ae ko tangiraki irouia aonnaba?

Te mataroa are e kaineti nakon Kaaniam ni Karawa e rokanaki rinanon aia iowawa Am kairiribai: E nga kiingin Am angaanga, O te Tia Kauki Rokan taian aonnaba?

A kababoboaki taian banikai man boitinin angin te kakaaitara: E nga bwaron karaun Am tituaraoi, O te Tia Angaanga nakon taian aonnaba?

E karooaki te aonnaba man barekan bubun te bure; A nga beebeten angin Am kabwarabure, O te Tia Kabwarai bureia kaain te aonnaba?

Te Roronrikirake aei e maroaa n te aonnaba ae e urubeke: E nga karaun am tituaraoi ni karawa, O te Tia angaanga nakon taian aonnaba?

O te Kabanea n Rietaata ni Kainikoroboki, ti a tia n ongo am kabanea ni karewerewe ni wewete inanon te aonnaba ae akea tokina: Anga taningam nakon te bwai are e atonga Newen te Korakora , O te Tia kabureaki n taian aonnaba!

Ke arona bwa akea te mwaitoro, e na kanga kabuebuen Am taeka n teimatoa, O Te Tia katanoata n taian aonnaba?

Ke arona bwa akea te kabuanibwai, ao e na kanga n oti taain Am taotaonannano, O Otan taian aonnaba?

Tai tanginiwenei ibukiia aika a buakaka. Ko a tia ni karikaki bwa ko na keiakina uotam ao ni butimwaai kanganga, O te Tia Taotaonanano n taian aonnaba.

Ai karewerewera Kaotim n te karangaina iaon oraitanin te Boraraoi ibuakoia taan kakiriwe, ao Am ingainga nakon te Atua, O ae ko Tangiraki irouia aonnaba.

Iroum ao buraekin te inaomata e unikaki iaon taubuki aika a ririeta, ao marawan te tituaraoi e uti, O te Tia Kakukurei Taian aonnaba.

Bon ti mai Iroum are e a otanako iai Taain te Katiteuana, ao man Kanakoakim mai Abam ae aban te Katiteuanaaki e a katamaroaaki. Taotaona Nanom, O Ngkoe te Tia Kakawakinaki mai abam n taian aonnaba.

Ti a tia ni karaoa te kamaemaeaki bwa te kunnikai ni mimitong, ao te kammarakaki bwa katamaroan Am tembora, O te Tia Kamoamoaki n taian aonnaba.

Ko noori nano a onrake n te kairiribai ao tarariaoakiia bon Am bwai, O te Tia Rabuni buren te aonnaba.

Ngkana a kia taian kabaang, waakirake!

Ngkana a kibanako rabunaia, mwananga nako!

O Ngkoe Te Tia Kaburearo n taian aonnaba.

Ko na tang, ke Nna tang? Ni bon arona, Nna tang ibukin karakoia ara tiambion, O Ngkoe are Ko karika tangitangin taian aonnaba. Ni koaua ao I a tia n ongo taian Wewete, O Ngkoe ae te kabanea ni Mimitong man Tangiraki, ao ngkai moamoan Bahá e urarake ni kabuebuen taian kabuanibwai ao ma ain Am taeka ae raneanea, ao e a tia n teirake ma te kakaonimaki n nnen te kaburearo , ni kaitarai Kukureim, O Ngkoe te Tia Kataui Bwai nako n taian aonnaba.

O Ali Akbar, karabwa am Uea ibukin te Tabureti aio ike ko kona n ikeikena boiararan Au kamangori, ao atai bwai ake Ti a tia n aitara ma ngaai inanon kawain Te Atua, te Rangin Tangiraki inanon taian aonnaba nako.

Ngkana a bane tooro nako ni wareka ao ni karaua n iangoa aio, ao e na kakiaaki inanon iaia te ai ae e na kaurarakei taian aonnaba.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app