Currently reading prayer in Gourmanché. Return to عربي.

Ti yenpagidi ye leni a, ô o diedo n Tienu ! N miadi ha a nigandikaaba po, ban yaaba ya po ke a piani a danligu, leni yua ke ha gandi wan tua a kawe n ba leni a tonda juodima, han cedi a tiadima n tua n yegininlielo, a buama n tua n kpajali a nunga n tua min sugini yaala ; ke a yeli n tua n fidisanga, han bua yaala n tua min naabi yaala po ke a yanbuama n tua n pamanli.

N tie tuonbiadi daano, ô n diedo ke a mo tie yua n, puuni sugili, kaa gbendi. Min li bandi ha ya yogunu, n jaligi ki nagini a ŋanma yua dingi buliñobu yua n kpedi kani.

O n diedo, tieni sugili n po yaa tudima n cedi ke mii fidi ki ŋoadi a buama sani ki go cedi ke n gbali ki pundi a taanyema bakunu.

O bakuli ki ye ki baa kubi nni leni o ŋampaabu, o bakuli ke n ba fidi ki jigidi n nunga o po, wan gbadi n po mi ninñima, bi yua ke n ba fidi ki mia mi niñingbadima. Da yie nni, n miadi ha, ki fagidi nni leni a todima, han da muni nni a ŋanma leni a todima ñingola.

Pa nni, ô n diedo, han bili yaala yaaba n bua ha po, ki go diani n po han diani yaala a nigandikaaba po. N nuni diidi o yogu kuli a gobidi ŋanma bianu, ke n nuni diidi a niñingbadima buliñobu.

Tieni n po maama n mani ha. Tienu to ki ye ke laa tie fini, o fidu Tienu, ti yanpagidi Tienu yua ke bi niba kuli miadi o faabima.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app