女性のための治癒の祈り
幼子のための治癒の祈り
Currently reading prayer in Kiribati. Return to 日本語.

Te Tataro are e Abwabwaki Ibukin te Katoki Aoraki

Ngaia te Tia Katoki Aoraki, te Tia Kataubobonga, te Tia Ibuobuoki, te Tia Kabwaraibuure nako, Moan te Nanoanga.

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Karietataaki, O Ngkoe Are Ko Kakaonimaki, O Ngkoe Are Ko Mimitong! Ngkoe te Tia Kataubobonga, Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Uea, O te Tia Manga Kamaiu, O te Tia Moti! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Uea, O Ngkoe Are Te Kabanea n Itiaki, O Ngkoe Are Ko Maiu n Aki Toki, O Ngkoe Ae Ti Temanna! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Are Ko Moan te Kamoamoaaki, O Ngkoe Ae Ko Tabu, O Ngkoe Ae Ko Ibuobuoki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Akea Tokin Wanawanam, O Ngkoe Ae Ko Moan te Wanawana, O Ngkoe Ae Moan te Korakora! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Nanoanga, O Ngkoe Ae Ko Mwaaka ni Uea, O Ngkoe Ae te Tia Angaanga te Kaetieti! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Tangiraki, O Ngkoe Ae Ko Mwananoaki, O Ngkoe Ae ko Kimwareirei! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Korakora, O Ngkoe te Tia Anganga te Maiu, O Ngkoe Ae ko Mwaaka! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Tautaeka, O Ngkoe Ae Ko Maiu i bon Iroum, O Ngkoe Ae Ko Atai bwaai ni Kabane! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Te Tamnei, O Ae te Taura, O Ngkoe ae Moan te Ota! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Kainnanoaki irouia aomata nako, O Ngkoe Ae Ko Ataaki irouia ni kabane, O Ngkoe Ae Ko Raba mai irouia ni kabane! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Karabaaki, O Ngkoe Ae Ko Tokanikai, O Ngkoe Ae Ko Angaanga! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Korakora, O Ngkoe Ae Ko Ibuobuoki n Tain te Kanganga, O Ngkoe Ae Ko Karabai Bwaai Nako! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Karaoi Bwaai Nako, O Ngkoe Ae Te Tia Karauakiira, O Ngkoe Te Tia Urui bwaai nako! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko teimatoa n Ararake, O Ngkoe Ae Ko Ikoikotiira, O Ngkoe Ae Ko Karietataaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe ae te Tia Kakororaoi, O Ngkoe ae Ko Aki Kabaebaeaki n Taian Taurekereke, O Ngkoe Ae Ko Angaanga Bwaai Nako! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe ae Ko Tituaraoi nakoia aika a Kainnano, O Ngkoe Ae Ko Mwaaka n Taui bwaai mai iroura, O Ngkoe Ae te Tia Karikibwai! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae te Kabanea ni Karietataaki, O Ngkoe Ae Moan te Tamaroa, O Ngkoe te Tia Angaanga! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Motiraoi, O Ngkoe Ae Ko Tituaraoi, O Ngkoe Ae Ko Akoi! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae te Tia Katurutururaoi, O Ngkoe Ae Ko Teimatoa n Aki Totoki, O Ngkoe Ae Moan te Ataibwai! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Tamaroa, O Ngkoe Ae Bongin Ngkoangkoa, O Ngkoe Ae Moan te Karietataaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Tararuaaki, O Uean te Kimwareirei, O Ngkoe Ae Moan te Tangiraki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Akoi nakoia ni kabane, O Ngkoe Ae Ko Nanoanga nakoia ni kabane, O Ngkoe Ae Moan te Tituaraoi! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae te Tia Katantan ibukia ni kabane, O Ngkoe Ae Te Tia Kakawakin! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Te Tia Buokiia ni kabane, O Ngkoe Ae Ko Bubutiaki irouia ni kabane, O Ngkoe Ae te Tia Anga te Maiu! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Tia Kamaenikunii bwaai nako, O Te Tia Urui Bwaai ni kabane, O Ngkoe Ae Moan te Nanoanga! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Tamneiu, O Ngkoe Au Tangira, O Ngkoe Au Onimaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Te Tia Katokitaka, O te Uea Ae E Rianako Am Atatai, O Ngkoe ae Moanibaan te Kakaawaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Moan te Korakora aron Ururingakim, O Moan te Kakannato Aram, O te Kawai are Mangkoangkoa! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Moan te Tabotaboaki, O Moan te Tabu, O Ngkoe Ae Moan te Itiaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Tia Kabwaranakoi Bwaai ni Kabane, O te Tia Ibuobuoki, O te Tia Kamwawaira man taian Kabuanibwai! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim, O Raraou, O te Tia Katoki Aoraki, O Ngkoe Ae Ko Matennanoaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Ko Mimitong, O te Tamaroa, O Ngkoe Ae Ko Tituaraoi! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Moan te Onimakinaki, O te Tia Tangira ao te Kabanea n Tamaroa, O Uean te Karangaina! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Tia Kaura Ain te Tangira, O te Tia Kaoti Taabo Nako, O te Tia Uota te Kakukurei! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Uean te Tituaraoi, O Moan te Nanoanga, O Ngkoe Ae Ko Moan n Atai Rawawatara! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Uean te Tituaraoi, O Moan te Atai Rawawatara, O Ngkoe Ae Moan te Nanoanga! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae E aki Bibitaki Arom, O Ngkoe Ae Ko Anga te Maiu, O Boton te Karikibwai ni kabane! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Nininako bwai ni kabane, O te Atua Ae Ko Noori Bwaai ni Kabane, O Uean te Kakarabakau! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Kaotiotaki ma Ko Raba, O Ngkoe Ae Ko Aki Noraki ma Ko Ataaki irouia ni kabane, O Ngkoe Te Tia Rimoa Am Taratara Ae Ko Ukoukoraki irouia aomata ni kabane! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Tiringiia taan Tangira, O Atuan te Tituaraoi nakoia ake a buakaka aroia! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

O te Tia Kataubobonga, I wewete Nakoim, O te Tia Kataubobonga!

O te Tia Katoki Aoraki, I wewete Nakoim, O te Tia Katoki Aoraki!

Ngkoe Ae Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

Ko Tabu, O Atuau! I bubutiko n Am Akoi ike mataroan Am Anganga ao Am akoi a kaukakinako ike Temboran Tabum e a tia ni kateaki iaon bwaoniuean te aki totoki, ao man Am kakabwarabure ike Ko a tia ni kaoia ni kabane ake a karikaki nakon taiboran Am tituaraoi ao Am bwaintangira; ao man Am tituaraoi ike Ko kaeka i bon i nanom ma Am taeka ae e kangai “Eng!” ibukiia ni kabane ake i karawa ao iaon te aba, n te aoa are Ueam ao Kakannatom a tei ni kaotaki, n aoan te karangaina ngke korakoran Am Tautaeka a kaotaki. Ao I a manga Butiko, rinanon aara aika a tamaroa aikai, rinanon anua aika a rine Uringakim ae Moan te Bura i eta, ao rinanon Tamaroam ae e itiaki ao n akea barekana ao rinanon Am auti n rianna ae te kabanea n tamaroa, ao rinanon Aram are e rabunaki ni kamwarain te karawawataaki ni katoa ingabong ao te tairiki, ni kamanoa te tia uota te Tabureti ae e kakabwaiaki aio, ao are e warekia, ao are e noria, ao are e otabwaniniia te auti are e kawakinaki iai. Ko na kamarurunga ngkanne, mai iai naake a aoraki ake a rotaki rabwataia ao ake a kainnano, man taian kanganga ao taian karawawata, man taian kabuanibwai aika a kammaira ao ni kananokawaki, ao rinanon te Tabureti aio Ko na kairia naake a nano iai bwa a na rinnako inanon kawain Am kairiiri ao ni kawain Am nanoanga ao Am tituaraoi.

Ngkoe ni koaua te Mwaaka, te Kabanea n Taubobonga, te Tia Katoki Aoraki, te Tia Kamanomano, te Tia Anganga, te Nanoanga, te Kabanea n Tituaraoi, te Tia Kakabwarai Buure.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app